Zprávy z rady

26. 9. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s paní Věrou Chromkovou, bytem Zlín - Kudlov, Formánka 462 na pronájem části pozemku st. pl. 275 v k. ú. Luhačovice o výměře 19 m2, na kterém je umístěn stánek v jejím vlastnictví. (Jedná...


8. 9. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML doporučila ZML zřídit výbor pro občanské záležitosti ve složení: předsedkyně Jitka Vébrová,
členky Miroslava Drndová, Věra Hřibová, Vladislava Janíková, Iva Slováková, Hana Švábová , Eva Škrabalová, Eva Valášková, Ilona...


29. 7. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML doporučila ZML schválit použití finančních prostředků z rezervního fondu Sportovního centra Radostova ve výši 209 500,- Kč na vybavení nových pokojů nábytkem a stavební úpravy.
RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města...


29. 7. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s MUDr. Petrou Bělíkovou, bytem Zlín, Na honech 4899 na pronájem nebytových prostor v přízemí objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích o celkové výměře 65,06...


28. 6. 2005 - Hana Slováková

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou VENDI, s. r. o., Určická 31, Prostějov, za účelem umístění reklamních panelů hypermarketu TESCO v Uherském Brodě v období od 15. 6. 2005 do 15. 7. 2005 na travnaté ploše u autobazaru...


28. 6. 2005 - Hana Slováková

RML souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Hasičské stanice, ul. Uherskobrodská dohodou ke dni 31. 5. 2005 se stavebním bytovým družstvem Květen.
RML souhlasila se zveřejněním záměru města nabýt...


28. 6. 2005 - Hana Slováková

RML souhlasila s užíváním veřejného prostranství firmou ICE CAFE, s. r. o., Zámecké náměstí 1263, Frýdek - Místek za účelem umístění kavárenských stolků v dřevěné zahrádce o výměře 10 m² před výkladem provozovny ICE CAFE...


9. 6. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat pozemek pl. č. 2203 - zahrada o výměře 173 m² a pozemek st. pl. - zbořeniště o výměře 83 m² v k. ú. Řetechov. (Jedná se o pozemek v k . ú. Řetechov.)
RML souhlasila s převodem...


9. 6. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML souhlasila s rozšířením ubytovací kapacity Sportovního centra Radostova a s pořízením vybavení do dvou pokojů ve Sportovním centru Radostova z vlastních finančních prostředků do výše 90 tis. Kč.
RML doporučila ZML schválit prodej...


11. 5. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML schválila Nařízení města Luhačovice č. 4/2005, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.
RML souhlasila s finančním příspěvkem na účast Šárky Valešové, která je držitelkou...


1. 4. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML nesouhlasila se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 108/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 1 000 m2 . (Jedná se o pozemek v ulici Hradisko za dílnami Střední odborné školy Luhačovice směr Sportovní centrum Radostova.)


1. 4. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML doporučila ZML schválit rozpočet na rok 2005.
RML doporučila ZML schválit rozpočtový výhled na roky 2005 - 2007.
RML doporučila ZML schválit peněžní plnění ve výši 200,- Kč za každou účast na jednání finančního výboru,...


23. 2. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy (pro účely zařízení staveniště) na dobu určitou do 31. 1. 2008  na pronájem části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr  p. č. 450/29 o výměře cca  98...


23. 2. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za rok 2004.

 

RML souhlasila se zveřejněním záměru města bezúplatně převést do majetku státu pozemek  p. č. 2071/1


9. 2. 2005 - Ing. Hana Slováková

Ing Jahoda informoval RML o provedené kontrole výstavby komunikace na ulici Slunná, jež byla uskutečněna na základě požadavku ZML ze dne 9. 12. 2004. Bylo prověřeno, že firma Pozimos, a. s., Zlín postupuje podle platné projektové dokumentace. 


9. 2. 2005 - Ing. Hana Slováková

RML souhlasila se zařazením akce "Pohádkový víkend", která se uskuteční  v zámecké zahradě v Luhačovicích v rámci Dětského dne, do rozpočtu města r. 2005 částkou 50 tis. Kč.

RML doporučila ZML schválit prodej pozemků p. č.


27. 1. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

RML doporučila ZML schválit prodej části pozemku p. č. 2441/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 100 m˛ panu Liborovi Krajíčkovi, bytem Lužné 314, Luhačovice, a části pozemku p. č. 2441/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m˛ Lázním...


27. 1. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

RML souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě multimediálních komunikací Zlín jako podpory konání druhého ročníku studentského projektu SALVATOR 2004.

RML souhlasila...


27. 1. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

RML vzala na vědomí výhled finančních prostředků k 31. 12. 2004 a finančních prostředků na investice v roce 2005 .

RML rozhodla zajistit přezkoumání hospodaření obce za r. 2005 Krajským úřadem Zlínského kraje.

RML uložila ředitelce...


26. 1. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

RML doporučila ZML schválit nabytí do vlastnictví koupí pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ PK p. č. 1455/2 o výměře 134 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 40,- Kč/ m2.
Jedná se o pozemek pod komunikací v lokalitě před skládkou...


Starší zprávy naleznete v archivu Luhačovické noviny