Články

Informace pro vlastníky nemovitostí - zpracování digitálního povodňového plánu města Luhačovice

22. 5. 2020 -

Vážení, vzhledem k rozkolísanosti srážek a zejména jejich intenzity dochází k zrychleným odtokům, což má za následek střídání extrémních klimatických jevů, sucha a bleskových (přívalových) povodní. Samospráva města Luhačovice si je vědoma těchto rizik, a proto činí řadu preventivních opatření. Jedním z nich je zpracování povodňového plánu města a ORP Luhačovice a modernizace varovného informačního systému (bezdrátové rozhlasy).

V současné době probíhá zpracování digitálního povodňového plánu města. Zpracování povodňového plánu obce nám ukládá vodní zákon. Na pořízení digitálních povodňových plánů a modernizaci rozhlasů využilo město možnosti dotace z Operačního programu životní prostředí.

V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožených objektů v záplavovém území Luhačovického potoka (Šťávnice). Dalším potenciálním rizikem jsou i přívalové (bleskové) povodně, které zasáhnou i v území, kde se vodní tok nevyskytuje. Samozřejmě nemusí dojít vždy k zásadnímu zaplavení objektů, ale mohou být zasaženy jen zahrady a drobné objekty kůlen, garáží, altánů apod.

Součástí zpracování digitálního povodňového plánu města je i vypracování Povodňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný ke stažení u tohoto článku. Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být včas informováni o povodňové situaci.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na e-mailovou adresu blahova@luhacovice.eu, nebo pracovníkům Odboru správy majetku MěÚ Luhačovice (2. patro) nejpozději do 20.06.2020.

Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení města a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.

Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

Odkaz na formulář ke stažení