Články

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 04.05.2020

20. 5. 2020 -

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 04.05.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 109/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasits realizací stavební akce – plocha za "MATem" a s posílením investičního fondu ve výši 665.000 Kč, a to převodem alokovaných financí z provozního příspěvku.

Usnesení 110/R10/2020

Rada města Luhačovice schvalujeúčetní závěrku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 • hospodářský výsledek ve výši 1.476.212,77 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 1.476.212,77 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 111/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 •  hospodářský výsledek ve výši 289.109,43 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 289.109,43 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 112/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 • hospodářský výsledek ve výši 65.482,51 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 316.743,13 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 113/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 • hospodářský výsledek ve výši 258.198,89 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu organizace ve výši 300.294,10 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 114/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 • hospodářský výsledek 127.990,56 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 143.990,56 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 115/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2019,

 • hospodářský výsledek ve výši 457.077,10 Kč převést do rezervního fondu organizace,
 • použití rezervního fondu ve výši 721.444,96 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 116/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitpoužití finančních prostředků fondu investic Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace ve výši 160.000 Kč k nákupu smažící pánve do školní jídelny a doporučuje zastupitelstvu města uložit příspěvkové organizaci Základní škola Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši cca 181 tis. Kč na stav 0 Kč fondu investic do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice. 

Usnesení 117/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložitpříspěvkové organizaci Městský dům kultury Elektra Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 289.109,43 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice. 

Usnesení 118/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 721.444,89 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice. 

Usnesení 119/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit příspěvkové organizaci Mateřská škola Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši 146.154,41 Kč do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice. 

Usnesení 120/R10/2020

Rada města Luhačovice rušíusnesení č. 35/R3/2020 ze dne 10.02.2020 ve znění: Rada města Luhačovice souhlasí s použitím finančních prostředků Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace ve výši cca 110 tis. Kč z rezervního fondu organizace na nákup lehátek v hodnotě 70 tis. Kč a kalových čerpadel v hodnotě cca 40 tis. Kč.

Usnesení 121/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 182/Z9/2018-2022 ze dne 20.02.2020 ve znění: zastupitelstvo města souhlasí s použitím finančních prostředků fondu investic Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace ve výši 424 tis. Kč na zpracování projektu na WC na plovárně v hodnotě cca 44 tis. Kč a na renovaci vnějších částí oken na hale v hodnotě cca 380 tis. Kč.

Usnesení 122/R10/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložitpříspěvkové organizaci Sportovní centrum Radostova Luhačovice odvod finančních prostředků z fondu investic organizace ve výši cca 410 tis. Kč na stav 0 Kč fondu investic do rozpočtu zřizovatele Města Luhačovice. 

Usnesení 123/R10/2020

Rada města Luhačovice revokujeusnesení č. 65/R5/2020 ze dne 09.03.2020 ve znění: rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020.   

Usnesení 124/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.

Usnesení 125/R10/2020

Rada města Luhačovice schvalujevýpověď Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 30.01.2014 na užívání nebytových prostor o výměře 84,89 m2 v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova, Luhačovice uzavřené se společností Ludenta s. r. o., se sídlem Luhačovice, Masarykova 315 z důvodu neprovozování praktického zubního lékařství.

Usnesení 126/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města směnit část pozemku parc. č. 1109 o výměře 258 m2, na kterém je komunikace v místní části Řetechov za pozemek parc. č. 2151/18 o výměře 230 m2 v majetku města.

Usnesení 127/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 22 m2.

Usnesení 128/R10/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2020/00060 mezi společností CETIN a. s. a Městem Luhačovice k akci „VPIC Luhačovice_rekonstr. ul. Hrazanská“.

Usnesení 129/R10/2020

Rada města Luhačovice revokujeusnesení 53/R4/2020 ze dne 24.02.2020 v tomto znění: rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2463/1, 2463/10 a 1345/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Vinohrádek, Radoň, kab. NN“ ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 130/R10/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky část pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 4,8 m2 pro umístění mobilních stojanů pro exteriérové výstavy prostřednictvím tabulí na dobu určitou do 31.10.2020.