Články

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 20.04.2020

30. 4. 2020 -

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 20.04.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 95/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.

Usnesení 96/R9/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o prominutí dluhu a vyřazení pohledávky Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace ve výši 4.217 Kč.

Usnesení 97/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar a jeho poskytnutí ve výši 1.000 Kč ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice.

Usnesení 98/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje změnu termínu zveřejnění výsledků II. kola výběrového řízení Města Luhačovice na poskytnutí individuálních dotací právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2020, a to do 30.06.2020 z důvodu krizového stavu v České republice a vydaných krizových opatření Vládou ČR.

Usnesení 99/R9/2020

Rada města Luhačovice pozastavuje poskytnutí schválených individuálních dotací právnickým a fyzickým osobám na rok 2020 v rámci I. kola výběrového řízení viz přílohy č. 9/I a 9/II z důvodu vyhlášení krizového stavu v České republice a vydaných krizových opatření Vládou ČR a schvalujeposkytnutí individuální dotace schválené zastupitelstvem města v rámci I. kola výběrového řízení v současném krizového stavu v České republice pouze Charitě Svaté rodiny Luhačovice (sociální oblast).

Usnesení 100/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje výplatu finančních darů v souvislosti s vyhlášením krizového stavu v České republice a vydaných krizových opatření Vládou ČR pouze do sociální oblasti, při narození dítěte a výplatu ostatních finančních darů nyní pozastavit.

Usnesení 101/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje odklad termínů splatnosti nájemného v měsících březen až červen 2020 za prostory sloužící podnikání ve vlastnictví města Luhačovice do 31.07.2020.

Usnesení 102/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o umístění reklamního stojanu v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích se společností EGER MARKETING s. r. o., Korunní 108, 101 00 Praha 10 na dobu neurčitou za cenu 2.400 Kč/rok. 

Usnesení 103/R9/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kladná Žilín“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, IČ 47543442, nabídková cena včetně DPH 965.580 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 Auto Trutnov s.r.o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ 25931270, nabídková cena včetně DPH 980.729 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 104/R9/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na projekt vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.

Usnesení 105/R9/2020

Rada města Luhačovice stanovuje s účinností od 01.05.2020 počet úředníků sociálního odboru Městského úřadu Luhačovice na sedm.

Usnesení 106/R9/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o otevření Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace od 25.05.2020, kdy bude provoz umožněn pro děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a rozhoduje o neuzavření Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace v době letních prázdnin roku 2020 a umožnění provozu pro děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni. 

Usnesení 107/R9/2020

Rada města Luhačovice schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice na období 2020–2022.

Usnesení 108/R9/2020

Rada města Luhačovice souhlasí s rozvojem sociální služby odborného sociálního poradenství Poradenského centra Zebra, ale bez závazku možného financování nad rámec rozpočtu města na sociální oblast.