Články

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 06.04.2020

21. 4. 2020 -

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 06.04.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 85/R8/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.

Usnesení 86/R8/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku ve znění přílohy č. 6/I.

Usnesení 87/R8/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitbezúplatný převod – darování nepotřebného majetku svěřeného k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové organizaci pro Základní uměleckou školu Luhačovice dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 7/I.

Usnesení 88/R8/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nevhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ 46992715, nabídková cena včetně DPH 3.810.657 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ 26945509, nabídková cena včetně DPH 3.890.245 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 3V & H, s.r.o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 89/R8/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí nájemného na základě posouzení žádosti nájemce.

Usnesení 90/R8/2020

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru životního prostředí od 01.07.2020 Mgr. Markétu Mentzlovou. 

Usnesení 91/R8/2020

Rada města Luhačovice odkládá projednání žádosti o zajištění podpory a spolufinancování rozvojového záměru sociální služby Poradenské centrum Zebra.

Usnesení 92/R8/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prodloužení termínu pro podání přihlášky do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace zveřejněného na úřední desce Městského úřadu Luhačovice dne 27.02.2020 do 17.04.2020, 12:00 hodin. 

Usnesení 93/R8/2020

Rada města Luhačovice schvaluje prodloužení termínu pro podání přihlášky do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace zveřejněného na úřední desce Městského úřadu Luhačovice dne 27.02.2020 do 17.04.2020, 12:00 hodin.

Usnesení 94/R8/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zvýšený dohled nad dodržováním hygienických opatření v supermarketech při vstupu do nákupních zón po dobu trvání nouzového stavu.