Články

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 23.03.2020

14. 4. 2020 -

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 23.03.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 75/R7/2020

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.

Usnesení 76/R7/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1976/3 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 40 m2 paní L. B. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 77/R7/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 2160/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 60 m2.

Usnesení 78/R7/2020

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování VIS“ uzavíraný mezi Městem Luhačovice a VoiceSys s. r. o., Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování VIS“.

Usnesení 79/R7/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2020/00023 mezi společností CETIN a. s. a Městem Luhačovice k akci „VPIC Kladná-Žilín, Silnice II/496“.

Usnesení 80/R7/2020

Rada města Luhačovice schvalujevypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kladná Žilín“ a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem.

Usnesení 81/R7/2020

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích“ a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem.

Usnesení 82/R7/2020

Rada města Luhačovice rozhodujev návaznosti na vyhlášený nouzový stav o prodloužení omezení provozu Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvkové organizace od úterý 24.03. do odvolání. Docházka dětí bude umožněna výlučně dětem, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS, v oblasti zdravotnictví, prodeje potravin a pro případy zvláštního zřetele o kterých rozhodne ředitelka mateřské školy.

Usnesení 83/R7/2020

Rada města Luhačovice jmenujev souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Luhačovice č. 58/R4/2020 ze dne 24.02.2020 konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem: Školní 666, 763 26 Luhačovice, IČ: 49156608 ve složení:

- Ing. Marian Ležák, starosta města Luhačovice – člen určený zřizovatelem a předseda konkursní komise, 

- Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice – člen určený zřizovatelem,

- Mgr. Olga Vallová – člen určený Krajským úřadem Zlínského kraje, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

- Mgr. Jan Vorba – člen určený Českou školní inspekcí, ředitel ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště,  

- Mgr. Petra Fečková – člen určený Českou školní inspekcí, ředitelka ZŠ Zachar Kroměříž, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž,

- Mgr. Petr Švrček – školní inspektor České školní inspekce, Zlínského inspektorátu, Zarámí 88, 760 01 Zlín,   

- Mgr. Denisa Gbelcová – pedagogický pracovník Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace, Školní 666, 763 26 Luhačovice,

- MUDr. David Rumpík – člen školské rady Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace, Školní 666, 763 26 Luhačovice.

Rada města Luhačovice pověřujev souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Luhačovice č. 58/R4/2020 ze dne 24.02.2020 Bc. Veroniku Vavrysovou funkcí tajemníka konkursní komise k organizačnímu a administrativnímu zabezpečení jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem: Školní 666, 763 26 Luhačovice, IČ: 49156608; tajemník není členem konkursní komise.

Usnesení 84/R7/2020

Rada města Luhačovice jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Luhačovice č. 59/R4/2020 ze dne 24.02.2020 konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 301, 763 26 Luhačovice, IČ: 70997951 ve složení:

- Ing. Marian Ležák, starosta města Luhačovice – člen určený zřizovatelem a předseda konkursní komise,

- Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice – člen určený zřizovatelem,

- Mgr. Věra Korcová – člen určený Krajským úřadem Zlínského kraje, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,

- Mgr. Renata Sýsová – člen určený Českou školní inspekcí, ředitelka MŠ Vsetín, Trávníky 1218, 755 01 Vsetín,

- Mgr. David Bělůnek – člen určený Českou školní inspekcí, ředitel MŠ Zlín, Luční 4588, 760 05 Zlín,

- Mgr. Dana Karmasinová – školní inspektor České školní inspekce, Zlínského inspektorátu, Zarámí 88, 760 01 Zlín,   

- paní Helena Konečná – pedagogický pracovník Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Komenského 301, 763 26 Luhačovice.

Rada města Luhačovice pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Luhačovice č. 59/R4/2020 ze dne 24.02.2020 Bc. Veroniku Vavrysovou funkcí tajemníka konkursní komise k organizačnímu a administrativnímu zabezpečení jednání konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 301, 763 26 Luhačovice, IČ: 70997951; tajemník není členem konkursní komise.