Články

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 09.03.2020

27. 3. 2020 -

Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 09.03.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 60/R5/2020

Rada města schvaluje vyhlášení II. kola výběrového řízení Města Luhačovice na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2020 ve znění:

Město Luhačovice vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací Města Luhačovice pro rok 2020. Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby. Dotace je určena na podporu čtyř oblastí:

-        sport a tělovýchova,

-        kultura a kulturní dědictví,

-        vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,

-        sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách Města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz nebo na finančním odboru Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá Město Luhačovice do 06.04.2020 do 12 hodin prostřednictvím podatelny MěÚ. Žádost je možné podat na podatelně Města Luhačovice osobně nebo elektronicky (ve formátu .pdf) zaslat na e-mailovou adresu podatelna@mesto.luhacovice.cz. Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání. Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2020.

Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z II. kola výběrového řízení.

Výsledky II. kola výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz do 15.05.2020. Podané projekty včetně jejich příloh Město Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří uspěli v II. kole výběrového řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

Usnesení 61/R5/2020

Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši 5.000 Kč Moravskoslezskému kynologickému svazu, Kynologickému klubu Biskupice u Luhačovic, p. s., Kuželova 898, 763 26 Luhačovice na nákup pohárů pro vítěze 11. ročníku závodu dětí a mládeže se psy konaného dne 28.03.2020.

Usnesení 62/R5/2020

Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Lukov, příspěvkovéorganizaci, Hradská 82, 763 17 Lukov u Zlína.

Usnesení 63/R5/2020

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 48.309 Kč příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Luhačovice od České střelecké nadace, Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod.

Usnesení 64/R5/2020

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.

Usnesení 65/R5/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2020.

Usnesení 66/R5/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 700 m2 manželům Tomáši a Radmile Holubovým, bytem Luhačovice, Družstevní 885 za cenu 250 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 67/R5/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej části pozemku parc. č. 1676/16 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2 společnosti KRESTA RACING s. r. o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 68/R5/2020

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1974/2 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Kladná Žilín, Kudláček, příp. NN“ ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 69/R5/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválitpředání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 13/I.

Usnesení 70/R5/2020

Rada města revokuje usnesení č. 21/R3/2019 ze dne 11.02.2019 v tomto znění:

rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 2 parkovacích míst v Bílé čtvrti na pozemku parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice na dobu určitou 10 let s opcí za účelem umístění nabíjecích stanic pro elektromobily se společností E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu 5.000 Kč/parkovací místo/rok.

Usnesení 71/R5/2020

Rada města schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích – zpracování PD" a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem.

Usnesení 72/R5/2020

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu se společností Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín.  

Usnesení 73/R5/2020

Rada města schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pěti účelových pracovních míst na veřejně prospěšné práce z projektu Úřadu práce ve Zlíně Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací.