Články

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 27.01.2020

11. 2. 2020 -

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 27.01.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 9/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeplán kontrol pro rok 2020:

Plán kontrol vyhází z Příkazu starosty města č. 2/05.

1. Hospodaření města Luhačovice a organizačních složek:

a)     periodické přezkoumání hospodaření           – provede Krajský úřad Zlínského kraje města

Termín: do 30.06.2021

b)     periodické kontroly

Rozbory hospodaření za rok 2019                     – provede finanční komise

Termín: do 30.06.2020

Rozbory hospodaření za I. pol. roku 2020         – provede finanční komise

Termín: do 30.09.2020

c)     kontrola plnění usnesení RM a ZM               – provede kontrolní komise

Termín: v průběhu celého roku 2020

Kontrola účelnosti vynaložených finančních prostředků v nových učebnách ZŠ Luhačovice                                                         – provede kontrolní komise

Termín: do 31.05.2020

2. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

a)     periodické kontroly

Rozbory hospodaření za rok 2019                     – provede finanční komise

Termín: do 30.06.2020

Rozbory hospodaření za I. pol. roku 2019         – provede finanční komise

Termín: do 30.09.2020

b)     veřejnosprávní kontroly: prověření vnitřního kontrolního systému

ZŠ Luhačovice (2. část)                                      - provede externí auditor

                                                                             Termín: do 30.06.2020

MŠ Luhačovice (2. část)                                     – provede externí auditor

Termín: do 30.06.2020

TS Luhačovice (2. část)                                      – provede externí auditor

Termín: do 30.06.2020

DDM Luhačovice (1. část)                                  – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2020

SCR Luhačovice (1. část)                                   – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2020

MěDK Luhačovice (1. část)                                 – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2020

Usnesení 10/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč společnosti AUDIOHELP z. s. Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod na činnost zaměřenou na osvětu a pomoc sluchově postiženým v roce 2020.

Usnesení 11/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizaci, Návojná 100, 763 32 Nedašov.

Usnesení 12/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Nezdenice, příspěvkové organizaci, Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.

Usnesení 13/R2/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 1326/15 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 700 m2.

Usnesení 14/R2/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitnabýt bezúplatným převodem pozemek st. pl. 161/6 o celkové výměře 7 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku TJ Slovan Luhačovice, spolek, Masarykova 228, Luhačovice za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

Usnesení 15/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2440/2 a 312/12, k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění kanalizační přípojky pro výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 313/19 v k. ú. Luhačovice ve prospěch Ing. A. P. za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 16/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 771/8, 773/6, 774/4, 780/15, 780/32 a 780/39, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „REKO MS Luhačovice-V hoře-Komenského, Slunná, číslo stavby: 7700101655“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 17/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 417/3, 2468/9 a 2869/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Luhačovice-úsek Masarykova, Nádražní, Zatloukalova“ ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 18/R2/2020

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejněnízáměr města prodat část pozemku parc. č. 1345/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 90 m2.

Usnesení 19/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2667/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě na mostě realizované pod názvem „AVONET telekomunikační vedení Luhačovice ul. Uherskobrodská, Družstevní, Holubyho“ ve prospěch společnosti AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 20/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1846/8, 1858/33, 1858/34, 1858/35, 1860/4 a 1860/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „AVONET telekomunikační vedení Luhačovice ul. Uherskobrodská, Družstevní, Holubyho“ ve prospěch společnosti AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 21/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Smlouvy o převodu majetku s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, předmětem které je bezúplatný převod dieselagregátu s rozvodnou skříní do majetku města. 

Usnesení 22/R2/2020

Rada města Luhačovice rozhodujeo výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování dPP“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1:

Nabídka č. 2 Ing. Jana Nečesánková, Jižní 588, 798 17 Smržice, IČ 05309565, nabídková cena včetně DPH 550.550,00 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Ing. Janou Nečesánkovou v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 23/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1974/2, k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění septiku s vlastníkem domu č. p. 34 M. R. za jednorázovou úplatu 200 Kč.

Usnesení 24/R2/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory v objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova ve III. nadzemním podlaží o výměře 340,65 m2 a ve IV. nadzemním podlaží o výměře 54,19 m2 pro účely umístění Základní umělecké školy Luhačovice a schvaluje záměr města pronajmout na dobu neurčitou učebnu respiria v objektu Základní školy Luhačovice č. p. 666, který je součástí pozemku st. pl. 778 v k. ú. Luhačovice pro potřeby Základní umělecké školy Luhačovice.    

Usnesení 25/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Tělovýchovné jednoty Sokol Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice k pozemku parc. č. st. 161/1 o výměře 874 m2, zast. plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č. p. 228, objekt občanské vybavenosti s těmito podmínkami:

1) oprávněný z věcného břemene je oprávněn užívat Stavbu k vyvíjení své sportovní činnosti a za účelem pořádání sportovních a kulturních akcí, a to ve sjednaném rozsahu – prostory nacházející se v suterénu Stavby a dále příležitostně po dohodě s vlastníkem velký sál nacházející se v přízemí Stavby;

2) věcné břemeno bude zřízeno na dobu 50 let od uzavření smlouvy s možností dalšího prodloužení;

3) oprávněný z věcného břemene se bude podílet na nákladech na el. energii, topení, vodné a stočné a další služby spojené s požívacím právem dle dohody stran;

4) povinný z věcného břemene souhlasí s tím, aby oprávněný z věcného břemene měl v předmětné nemovitosti č. p. 228 evidováno sídlo.

Usnesení 26/R2/2020

Rada města Luhačovice nesouhlasís předloženým záměrem výstavby souborů rodinných domů na ulici Solné v Luhačovicích na základě uvedených důvodů viz příloha č. 21/I. 

Usnesení 27/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujeúčast PhDr. Františka Hubáčka na zahraniční studijní cestě pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska po Burgundsku v termínu 06.06. - 13.06.2020.

Usnesení 28/R2/2020

Rada města Luhačovice schvalujezapojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne dne 10.03.2020 formou vyvěšení tibetské vlajky před budovou radnice.