Články

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 13.01.2020

4. 2. 2020 -

Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 13.01.2020

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/R1/2020

Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2020 dle přílohy č. 4/I a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 4/II a 4/III.

Usnesení 2/R1/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2020 dle přílohy č. 5/I a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 5/II a 5/III.

Usnesení 3/R1/2020

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 740/5, 815/12 a 2458/1, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Přeložka STL plynovodu, stavba číslo 8800087326“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 4/R1/2020

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesení 5/R1/2020

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění pronájem prostorů veřejného WC umístěných v objektu č. p. 347, který je součástí pozemku st. pl. 776 v k. ú. Luhačovice, na dobu určitou 10 let.

Usnesení 6/R1/2020

Rada města Luhačovice schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 453/14 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2.

Usnesení 7/R1/2020

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení zastupitelstva města č. 467/Z27/2010-2014 ze dne 24.04.2014.

Usnesení 8/R1/2020

Rada města Luhačovice uděluje Ocenění za přínos pro město Luhačovice Petru Mikulcovi, MVDr. Antonínu Plachému a Luhačovickému okrašlovacímu spolku CALMA.