Články

Zprávy z 22.schůze Rady města Luhačovice konané 16.12.2019

16. 1. 2020 -

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města Luhačovice konané 16.12.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 378/R22/2019

Rada města Luhačovice vydává nařízení města Luhačovice č. 9/2019, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu ve znění přílohy č. 4/I.

Usnesení 379/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních darů Základní školou Luhačovice, příspěvkovou organizací od: 

  • STUDIO TRYANGEL s. r. o., 150 00 Praha 5, Smíchov, Radlická 1932/55, IČ: 26686414 ve výši 5.000 Kč,
  • ADEON CZ s. r. o., 763 02 Tečovice 390, IČ: 26276038 ve výši 10.000 Kč,
  • Stanislav Duháň, 763 26 Luhačovice, Nádražní 298, IČ: 69669724 ve výši 2.000 Kč,
  • IVF Czech Republic s. r. o., 602 00 Brno, Brno-město, Zámečnická 90/2, IČ: 25594575 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení 380/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019.

Usnesení 381/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt bezúplatným převodem pozemek st. pl. 161/6 o celkové výměře 7 m2 v k.ú. Luhačovice.

Usnesení 382/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“ uzavíraný mezi Městem Luhačovice a COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“.

Usnesení 383/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – pasporty“.

Usnesení 384/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje organizační směrnici č. 3/19, Správa lesního majetku a dřevin rostoucích mimo les v majetku města Luhačovice.

Usnesení 385/R22/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování dPP“, protože se v průběhu výběrového řízení vyskytly na straně zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele, pro které po něm nelze požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Usnesení 386/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání zakázky malého rozsahu na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování dPP“.

Usnesení 387/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2020 vydání Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2020 ve znění přílohy č. 16/I. 

Usnesení 388/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje nájemní smlouvu mezi F. T. A., Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkovou organizací a Městem Luhačovice v předloženém znění a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem nájemní smlouvy.

Usnesení 389/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje podmínky vydávání poukázek na Senior Taxi pro rok 2020 ve znění přílohy č. 19/I.

Usnesení 390/R22/2019

Rada města Luhačovice schvaluje změnu příplatku za vedení ředitelů příspěvkových organizací ve znění přílohy č. 20/I.

Usnesení 391/R22/2019

Rada města Luhačovice souhlasís vyjádřením k rozvojovým záměrům sociálních služeb ORP Luhačovice na rok 2021 dle přílohy č. 21/I.