Články

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 02.12.2019

6. 1. 2020 -

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 02.12.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 339/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020 ve výši 650 Kč.

Usnesení 340/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2020:

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2020.

Zásady rozpočtového provizoria:

1. celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2019. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

2. povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2019 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a) 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce,

b) 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM.

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

3. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města po jeho schválení zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

Usnesení 341/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Mateřskou školou Luhačovice, příspěvkovou organizací od M.M. ve výši 5.000 Kč.

Usnesení 342/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění přílohy č. 7/I a schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021.

Usnesení 343/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění přílohy č. 8/I a schvaluje střednědobý výhled Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021.

Usnesení 344/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění přílohy č. 9/I a schvaluje střednědobý výhled Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021.

Usnesení 345/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 a schvaluje střednědobý výhled Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021.

Usnesení 346/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 a schvaluje střednědobý výhled Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021.

Usnesení 347/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2020 ve znění přílohy č. 12/I a schvaluje střednědobý výhled Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace na roky 2020–2021

Usnesení 348/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí věcného daru – elektrokola Korunce Luhačovice, z. s., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, organizátoru tomboly, která se koná v rámci Plesu města dne 18.01.2020 a zařadit finančně do rozpočtu města na rok 2020.

Usnesení 349/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč Lázním Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice na slavnostní otevření zrekonstruované lázeňské kolonády.

Usnesení 350/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování dotačního projektu z IROP – ZŠ Luhačovice – Modernizace učebny PC a zeměpisu ve výši 1.708 tis. Kč.

Usnesení 351/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení fondu investic Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace o 141 tis. Kč a finanční prostředky fondu investic použít k nákupu parkovacího automatu na parkoviště u lázeňských garáží v hodnotě cca 165 tis. Kč.

Usnesení 352/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci rozpočtovou změnu č. 1/2019.

Usnesení 353/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019.

Usnesení 354/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 20/2019.

Usnesení 355/R21/2019

Rada města Luhačovice revokuje usnesení 253/R15/2019 ze dne 09.09.2019 v tomto znění:

rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 774/9, 802/2, 802/20, 815/4, 815/19, 815/21, 819/86 a 819/109, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – V hoře Komenského, Újezda“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 356/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatně nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a parc. č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 700 m2 za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

Usnesení 357/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku parc. č. 1615/8 za účelem umístění včelstev na dobu určitou do 31.10.2020 s paní M. M.

Usnesení 358/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem části pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 o celkové výměře cca 30 m2 v k. ú. Řetechov z majetku firmy AVONER s. r. o., Řetechov 70 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 359/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 115/Z6/2018-2022 ze dne 19.09.2019 v tomto znění:

zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází železniční přejezd, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 360/R21/2019

Rada města Luhačovice uděluje souhlas společnosti KRESTA RACING s. r. o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice k testování sportovních vozidel na účelové komunikaci v majetku města

Usnesení 361/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru od firmy KRESTA RACING s. r. o., se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice ve výši 15.000 Kč za účelem vybudování skateparku Luhačovice.

Usnesení 362/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Usnesení 363/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci.

Usnesení 364/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu.

Usnesení 365/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva životního prostředí č. 7/2019 - Přírodní zahrady.

Usnesení 366/R21/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na dodávku „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS – zpracování VIS“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 VoiceSys s. r. o., Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk, IČ: 04646606, nabídková cena včetně DPH 3.117.910,00 Kč

Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 367/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 368/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Výměna zdroje tepla v budově Školní č. p. 811 Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 369/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Parkoviště Luhačovice – centrum“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 370/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Luhačovice – výměna nepropustných povrchů“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 371/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k žádosti Sdružení měst a obcí Východní Moravy o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt separace odpadů a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 372/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.01.2020 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 42/I podle nařízení města Luhačovice č. 1/2019 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

Usnesení 373/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 01.01.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 4/2019 o místních poplatcích.

Usnesení 374/R21/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit s účinností od 01.01.2020 Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2019 o nakládání s odpady.

Usnesení 375/R21/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/2008 o umístění nalezených, opuštěných a toulavých zvířat v Hotelu pro psy, Havřice 402, 688 01 Uherský Brod ze dne 14.10.2008

Usnesení 376/R21/2019

Rada města Luhačovice nerevokuje Usnesení 21/R3/2019 z 11.02.2019 Rada města Luhačovice neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 4 parkovacích míst č. 7 až 10 v Bílé čtvrti na pozemku parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice na dobu určitou 10 let s opcí za účelem umístění nabíjecích stanic pro elektromobily s firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 za cenu 5.000 Kč/parkovací místo/rok + DPH.

Usnesení 377/R21/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice a vedoucí organizační složky Městská knihovna.