Články

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 18.11.2019

4. 12. 2019 -

Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 18.11.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 320/R20/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2019–2020 s Českou spořitelnou, a. s. viz příloha č. 4I doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2019–2020 s Českou spořitelnou, a. s.

Usnesení 321/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkovou organizací.

Usnesení 322/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2019.

Usnesení 323/R20/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17 a 2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2 z majetku DATO-FOREST s. r. o., Luhačovická 618, Bojkovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

Usnesení 324/R20/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 100 m2 paní B. Č. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 325/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města bezúplatně nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1448/3, 1447/2, 1441/1, 1445, 1446, st. 162 a p. č. 1455/1 v k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 700 m2.

Usnesení 326/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2436/6 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Luhačovice – úsek Hradisko“ ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 327/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky část pozemku parc. č. 1615/8 za účelem umístění včelstev na dobu určitou do 31.10.2020.

Usnesení 328/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt úplatným převodem části pozemků parc. č. 205/3 a 205/6 o celkové výměře cca 30 m2 v k. ú. Řetechov.

Usnesení 329/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází železniční přejezd.

Usnesení 330/R20/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí hodnocení Systému náležité péče.

Usnesení 331/R20/2019

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí stavebního odboru od 01.01.2020 Ing. Tomáše Hrbáčka.

Usnesení 332/R20/2019

Rada města Luhačovice vypovídá Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Luhačovice a městysem Pozlovice podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů ze dne 11.07.2006.

Usnesení 333/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Luhačovice a městysem Pozlovice podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 24/I.

Usnesení 334/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci Plán zimní údržby na období 2019-2020 viz příloha č. 26/I.

Usnesení 335/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace ve dnech 23.-31.12.2019. 

Usnesení 336/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizaci prominutí nájmu za malý a velký sál ve SC Radostova dne 08.12.2019. 

Usnesení 337/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin od 16.12.2019 do 03.01.2020.

Usnesení 338/R20/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Městské knihovny Luhačovice v období vánočních svátků ve dnech 27.12., 30.12. a 31.12.2019.