Články

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 04.11.2019

13. 11. 2019 -

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 04.11.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 308/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 923/1 v k. ú. Polichno o výměře cca 100 m2.

Usnesení 309/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 1199/1, 1208/6, 1253/18, 2152/7, 2152/9, 2153/17 a 2152/10 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 500 m2.

Usnesení 310/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na nové webové stránky města a zaslání výzvy na podání nabídky společnostem.

Usnesení 311/R19/2019

Rada města Luhačovice revokuje Usnesení 287/R17/2019 ze dne 07.10.2019 v tomto znění:

uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2650/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 300 m2 s Lázněmi Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice pro umístění odstavných ploch u LD Vítkov na dobu určitou 10 let za cenu 500 Kč/m2/rok + DPH včetně doplnění inflační doložky do smlouvy. 

Usnesení 312/R19/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru dodavatele Toman Design, Kroftova 10, 150 00 Praha 5, IČ: 73049689 v soutěži "Vizuální identita města Luhačovice" na základě doporučení hodnoticí komise pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo a licenční smlouvy s vybraným dodavatelem Toman Design, Kroftova 10, 150 00 Praha 5, IČ: 73049689 v souladu s nabídkou dodavatele viz přílohy č. 8/I a 8/II.

Usnesení 313/R19/2019

Rada města Luhačovice souhlasí s partnerstvím a převzetím záštity nad 2. etapou sportovně – charitativního projektu, 11. ročníku veřejné cyklotour napříč Českou republikou „Na kole dětem“ v roce 2020. 

Usnesení 314/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Svazu tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Luhačovice, Dolní Lhota 29, 763 23 Dolní Lhota, IČO: 71158405 na činnost místní organizace Luhačovice.

Usnesení 315/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vytvoření spotu o nové identitě města Luhačovice v hodnotě 50 tis. Kč společností Toman Design, Kroftova 10, 150 00 Praha 5, IČ: 73049689.

Usnesení 316/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účast města Luhačovice v soutěži Stavba čtvrtstoletí se stavbou „Ul. Dr. Veselého“. 

Usnesení 317/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019.

Usnesení 318/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje převod finanční částky ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu organizace do fondu investic a finanční částku ve výši 56.200 Kč z fondu investic použít na nákup čisticího stroje na podlahu do školní jídelny MŠ Luhačovice, příspěvkové organizace.

Usnesení 319/R19/2019

Rada města Luhačovice schvaluje pořádání 1. ročníku plesu města Luhačovice v termínu 18.01.2020.