Články

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 21.10.2019

13. 11. 2019 -

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 21.10.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 300/R18/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 3 Územního plánu Luhačovice zkráceným postupem podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a doporučuje podmínit pořízení změny č. 3 úhradou nákladů žadatelem Z-Group a. s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby je změna č. 3 pořizována.

Usnesení 301/R18/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. č. 379/26 o výměře 96 m2 a parc. č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. Luhačovice z majetku Ing. K. Z. a Ing. Z. Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 302/R18/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku Augustiniánského domu, s. r. o., A. Vaclavíka 241, Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 303/R18/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku v majetku města parc. č. 1179/4 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2 za část pozemku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov o výměře cca 40 m2 v majetku S. S. za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Usnesení 304/R18/2019

Rada města Luhačovice uděluje souhlas S. D. s uzavřením podnájemní smlouvy se společností BIFU s. r. o. na užívání nebytových prostor v objektu č. p. 298 na pozemku st. pl. 363/1, k. ú. Luhačovice, ul. Nádražní v Luhačovicích a udělujesouhlas s umístěním sídla společnosti BIFU s. r. o. a s umístěním sídla pro S. D. na adrese Nádražní 298, Luhačovice.

Usnesení 305/R18/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 02.05.2006 a příslušných dodatků na užívání nebytových prostor o výměře 328 m2 ve III. NP objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230, k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích ke dni 31.01.2020 s Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město.

Usnesení 306/R18/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 58,46 m2 ve II. NP objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230, k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova v Luhačovicích za účelem zřízení kontaktního místa Finančního úřadu pro Zlínský kraj s Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město na dobu neurčitou od 01.01.2020 za cenu 1.500 Kč/m2/rok.

Usnesení 307/R18/2019

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru dopravy od 01.01.2020 Bc. Jiřího Černobilu.