Články

Zprávy z 17. schůze Rady města Luhačovice konané 07.10.2019

1. 11. 2019 -

Výpis usnesení z 17. schůze Rady města Luhačovice konané 07.10.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 285/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přesun finanční částky ve výši 7.500 Kč z neinvestičního příspěvku Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace do neinvestičního příspěvku Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace.

Usnesení 286/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019.

Usnesení 287/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 2650/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 300 m2 s Lázněmi Luhačovice, a. s., Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice pro umístění odstavných ploch u LD Vítkov na dobu určitou 10 let za cenu od 01.01.2020 do 31.12.2024 za 100 Kč/m2/rok a od 01.01.2025 do 31.12.2029 za 150 Kč/m2/rok.

Usnesení 288/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitprodej části pozemku parc. č. 446/39 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2 J. B. a M. B. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 289/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 v k. ú. Ludkovice o výměře cca 700 m2 z majetku Ing. P. B. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.       

Usnesení 290/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 v k. ú. Ludkovice o výměře cca 260 m2 z majetku pana V. S. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.     

Usnesení 291/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/17 v k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z majetku K. a D. M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.       

Usnesení 292/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/8 v k. ú. Řetechov o výměře 99 m2 z majetku J. Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.       

Usnesení 293/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 v k. ú. Řetechov o výměře cca 420 m2 z majetku M. a M. M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.       

Usnesení 294/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 710 m2 z majetku R. N. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

Usnesení 295/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1184 v k. ú. Řetechov o výměře cca 35 m2 z majetku D. K. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

Usnesení 296/R17/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 v k. ú. Řetechov o výměře cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12 a 1163/2 v k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 280 m2 z majetku Z. B. za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Usnesení 297/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1297/10 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Luhačovice - ul. V Drahách“ ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 298/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1051/4, 1211/22, 1211/11 a 1229/4 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, V Drahách, Kročil, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 299/R17/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice“ uzavíraný mezi Městem Luhačovice a FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice“.