Články

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 23.09.2019

8. 10. 2019 -

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 23.09.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 276/R16/2019

Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 15/2019.

Usnesení 277/R16/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 1591/6 v k. ú. Řetechov o výměře 1.048 m2.

Usnesení 278/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemky parc. č. 379/22 o výměře 21 m2, parc. č. 379/26 o výměře 96 m2 a parc. č. 1856/3 o výměře 66 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 279/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2682/9 o výměře 38 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 280/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 09.07.2018 uzavřené s Nipigon s. r. o., Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 na pronájem objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1311 v k. ú. Luhačovice za účelem provozování bowlingu a hostinské činnosti.

Usnesení 281/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit část pozemku v majetku města parc. č. 1179/4 v k. ú. Řetechov o výměře cca 70 m2 za část pozemku parc. č. 1179/2 v k. ú. Řetechov o výměře cca 40 m2 za podmínky doplatku ceny rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků.

Usnesení 282/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  29/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice ul. Družstevní, rozšíření" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 283/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“.

Usnesení 284/R16/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Skatepark Luhačovice – Výstavba podlahové plochy“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a Navláčil stavební firmou, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Skatepark Luhačovice – Výstavba podlahové plochy“.