Články

Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 09.09.2019

30. 9. 2019 -

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 09.09.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 237/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zamítnoutnámitku – požadavek na změnu využití návrhové plochy OS č. 67 (plochy občanského vybavení – sport) na plochu BI (plochy bydlení individuálního) pozemek parc. č. p. č.409/35 a část parc. č. 410/10 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 238/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zamítnout námitku – požadavek na změnu využití ploch v lokalitách L01, L02 (plochy občanského vybavení – komerční zařízení) a lokalitě L03 (plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport) na plochy dopravní infrastruktury – letecké dopravy.

Usnesení 239/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zamítnout námitku – požadavek na změnu funkčního využití plochy výroby a skladování (VP) na plochu občanské vybavenosti pro komerční využití (plocha OV nebo OK). Námitkou jsou dotčeny pozemky parc. č. st. 828/1,828/2,828/3, 828/4, 828/5, 828/6, 828/7,828/8, 828/9, 1063, 1169/1, 1197/2, p. č. 1854/4 vše k. ú. Luhačovice.

Usnesení 240/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat změnu č. 2 Územního plánu Luhačovice.

Usnesení 241/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o rezervaci nemovitosti – pozemku p. č. 2064/2 o výměře 7.306 m2 s paní J. R. dle přílohy č. 8/I.

Usnesení 242/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Dohodu o poskytnutí náborového příspěvku dle předloženého návrhu, příloha č. 9/I.

Usnesení 243/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje harmonogram výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2020.

Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.

Dotace je určena na podporu čtyř oblastí:

  • sport a tělovýchova,
  • kultura a kulturní dědictví,
  • vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,
  • sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz nebo na finančním odboru Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá město Luhačovice do 01.11.2019 do 12 hodin prostřednictvím podatelny MěÚ. Žádost je možné podat na podatelně města Luhačovice osobně nebo elektronicky (ve formátu .pdf) zaslat na e-mailovou adresu podatelna@mesto.luhacovice.cz.

Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.

Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2020.

Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz do 31.03.2020. Podané projekty včetně jejich příloh město Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

Usnesení 244/R15/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2019. 

Usnesení 245/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2019 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2019.

Usnesení 246/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční limit pro přidělování dotací v roce 2020 na základě předložených žádostí žadatelů v celkové výši 2.900.000 Kč.

Usnesení 247/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci nákup komunálního stroje v hodnotě cca 794 tis. Kč bez DPH (včetně příslušenství) z fondu investic organizace viz příloha č. 14/I.

Usnesení 248/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019.

Usnesení 249/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 14/2019.

Usnesení 250/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu určitou 10 let část pozemku parc. č. 2650/3 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 300 m2 Lázním Luhačovice, a. s. pro umístění odstavných ploch u LD Vítkov. 

Usnesení 251/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  815/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Přípojka MIRAMARE" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 252/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2650/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Přípojka ANTOANETA" ve prospěch společnosti Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 253/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 774/9, 802/2, 815/4, 815/19, 815/21 a 819/109, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – V hoře Komenského, Újezda“ ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 254/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2465/18, 2465/1, 1667/10, 2466/1 a 2467/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Družstevní, VN+TRST+NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm a 3.000 Kč za kabelové skříně a podpěrný bod + příslušné DPH.

Usnesení 255/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 786/23, 786/31, 786/38, 786/40, 793/1 a 2458/1, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – V hoře Komenského, Školní" ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 256/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2465/16, 2465/19, 2465/14, 1676/12, 2465/1, 2465/18 a 1667/10 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Černocký, kab. NN" ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 257/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 25/I.

Usnesení 258/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 26/I.

Usnesení 259/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 446/39 k. ú. Luhačovice o výměře cca 60 m2.

Usnesení 260/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemky parc. č. 1858/33 o výměře 31 m2, parc. č. 1858/34 o výměře 148 m2 a parc. č. 1858/35 o výměře 64 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 261/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1264 k. ú. Ludkovice o výměře cca 700 m2.

Usnesení 262/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1267 k. ú. Ludkovice o výměře cca 260 m2.

Usnesení 263/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/17 k. ú. Řetechov o výměře 99 m2.

Usnesení 264/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 2152/8 k. ú. Řetechov o výměře 99 m2.

Usnesení 265/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2152/19 k. ú. Řetechov o výměře cca 420 m2.

Usnesení 266/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města části pozemků parc. č. 2152/2, 1192 a 2152/11 k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 710 m2.

Usnesení 267/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1184 k. ú. Řetechov o výměře cca 35 m2.

Usnesení 268/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit části pozemku v majetku města parc. č. 2194/1 k. ú. Řetechov o výměře cca 140 m2 za části pozemků parc. č. 2152/12 a 1163/2 k. ú. Řetechov o celkové výměře cca 280 m2 za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.

Usnesení 269/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj – pobočka Zlín o pozemkové úpravy v katastrálním území Polichno.

Usnesení 270/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích na regeneraci sídliště Masarykova.

Usnesení 271/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt s názvem „Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu s názvem “Regenerace sídliště Masarykova Luhačovice“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

Usnesení 272/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací z Národního programu Životní prostředí na nákup nákladního elektromobilu a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.

Usnesení 273/R15/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na nákup elektromotorky a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.

Usnesení 274/R15/2019

Rada města Luhačovice nesouhlasí v současné době s převodem a převzetím provozu Domova pro seniory Luhačovice.  

Usnesení 275/R15/2019

Rada města Luhačovice schvaluje kritéria odměn pro ředitele příspěvkových organizací dle přílohy č. 44/I.