Články

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovice konané 12.08.2019

28. 8. 2019 -

Výpis usnesení z 14. schůze Rady města Luhačovice konané 12.08.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 226/R14/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Středisku rané péče EDUCO Zlín z. s., Chlumská 453, 763 02 Zlín-Louky na podporu činnosti pro klienta z Luhačovic.

Usnesení 227/R14/2019

Rada města Luhačovice stanovuje nové zařazení ředitelky MŠ Luhačovice Bc. Jany Malaníkové podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 8/III.

Usnesení 228/R14/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019.

Usnesení 229/R14/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města objekt stavby na pozemku st. pl. 1078 v k. ú. Luhačovice za cenu 70.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 230/R14/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 500 m2 z majetku České republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.

 Usnesení 231/R14/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře cca 800 m2 z majetku J. K. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 232/R14/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise dle přílohy č. 14/I a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Usnesení 233/R14/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s A. J. na vypracování „Studie vybrané cyklotrasy v Luhačovicích“ a související inženýrské činnosti.

Usnesení 234/R14/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. st. 229/1 v k. ú. Luhačovice se spoluvlastníky pozemku – společností Q-trend CZ s. r. o., Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 a K. P. 

Usnesení 235/R14/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody s Povodím Moravy, s. p. - "Souhlas s realizací výsadby zeleně" v rámci revitalizace sídliště Masarykova.

Usnesení 236/R14/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru dodavatele FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČ 28049802, na veřejnou zakázku „Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice“, a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem FLEA s. r. o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, v souladu s nabídkou dodavatele.