Články

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 15.07.2019

2. 8. 2019 -

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 15.07.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 208/R13/2019

Rada města Luhačovice Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019.

Usnesení 209/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení služby Senior taxi Luhačovice od 01.09.2019 podle Pravidel Senior taxi Luhačovice viz příloha č. 7/I.

Usnesení 210/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 757/6 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 260 m2 se společností Luhadent s. r. o., Luhačovice, Nádražní 282 za účelem parkování osobních vozidel za cenu 20.000 Kč + DPH/rok na dobu neurčitou od 01.08.2019.

Usnesení 211/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 780/15, 780/20, 784/4, 786/15, 786/41 a 786/31 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „REKO MS Luhačovice – V hoře – Komenského, Výsluní, číslo stavby: 7700101658“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 212/R13/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 1.800 m2.

Usnesení 213/R13/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází železniční přejezd, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 prostřednictvím Oblastního ředitelství Olomouc za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 214/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 1263 k. ú. Ludkovice o výměře cca 800 m2.

Usnesení 215/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zpracování studie výstavby rodinných domů na pozemcích v majetku města parc. č. 1326/9, 1326/10 a 1326/15 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 216/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu dle přílohy č. 14/I.

Usnesení 217/R13/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Polichno“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 33, 602 00 Brno, IČ: 25524135, nabídková cena včetně DPH 986.150,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 4 PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r. o., Masojedy 59, 282 01 Masojedy, IČ: 00549142, nabídková cena včetně DPH 1.069.803,00 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 1 THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147, nabídková cena včetně DPH 1.322.530,00 Kč,

Pořadí č. 4

Nabídka č. 2 AUTO IN s. r. o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, IČ: 25298828, nabídková cena včetně DPH 1.341.527,00 Kč.

Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TECHSPORT, s. r. o., Pekařská 33, 602 00 Brno, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 218/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby „Silnice II/496: Kladná – Žilín“ č. SML/0359/19 mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace a Městem Luhačovice.

Usnesení 219/R13/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – zateplení a hydroizolace střech ZŠ Luhačovice“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 SANIZO, spol. s r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, IČ: 26945509, nabídková cena bez DPH 2.372.982,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 3 Vlastimil Fišer – INPOS Zlín, Smetanova 5531, 760 01 Zlín, IČ: 46976141, nabídková cena bez DPH 2.777.120,00 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 1 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ: 46992715, nabídková cena bez DPH 2.849.999,00 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SANIZO, spol. s r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 220R13/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Skatepark Luhačovice – výstavba podlahové plochy“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144, nabídková cena včetně DPH 1.428.400,16 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 IDS Valašské Meziříčí spol. s r. o., Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 61943134, nabídková cena včetně DPH 1.440.251,00 Kč.

Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Navláčil stavební firma, s. r. o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 221/R13/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru dodavatele Zdeněk Kotyza – PARKPILOT, Mníšek 612, Vamberk, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 73582107, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Skatepark Luhačovice – dodávka překážek“ na základě výsledku posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Zdeněk Kotyza – PARKPILOT, Mníšek 612, Vamberk, 517 41 Kostelec nad Orlicí, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 222/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1650/2019/KH mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na nákup dopravního automobilu pro JPO V Polichno v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Usnesení 223/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 460/10, 2442/5, 2445/11, 2709, st. 641, 2441/3, 450/15, 450/43, 2442/2, 2866, 576/6, 450/29, 450/45, 2442/14, 2442/15, 2442/7, 560/12 a 2442/1 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „AVONET telekomunikační vedení Luhačovice, ul. Solné" ve prospěch firmy AVONET, s. r. o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 224/R13/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice" s odůvodněním, že na straně zadavatele se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Usnesení 225/R13/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky „Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice“.