Články

Zprávy z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 24.06.2019

12. 7. 2019 -

Výpis usnesení z 12. schůze Rady města Luhačovice konané 24.06.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 185/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 a navýšení neinvestičního příspěvku MěDK Elektra Luhačovice, příspěvková organizace o 55.000 Kč.

Usnesení 186/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Charitě Luhačovice, Hradisko 100, 763 26 Luhačovice na uspořádání akce při příležitosti 15. výročí svého vzniku.

Usnesení 187/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvky. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 30.05.2019, č.j.: JMK/77707/2019.

Usnesení 188/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních a věcných darů příspěvkovou organizací DDM Luhačovice.

Usnesení 189/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019.

Usnesení 190/R12/2019

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 03.01.2017, jehož předmětem bude doplnění pozemku parc. č. 2468/3 v k. ú. Luhačovice z důvodu změny trasy.

Usnesení 191/R12/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2486/3 o výměře cca 178 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 192/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města část pozemku parc. č. 2525/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 500 m2.

Usnesení 193/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města objekt stavby na pozemku st. pl. 1078 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 194/R12/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 687/3 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 8 m2 za účelem parkování vozidla.

Usnesení 195/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2486/1, 2845, 2460/2, 1033/12, 1033/14, 1211/5 v katastrálním území Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, Město, přel. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 196/R12/2019

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejné zakázky na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS“ ve složení:

členové: Ing. Magdalena Blahová, Ing. Jiří Šůstek, Robert Kolařík,

náhradníci: Ing. Petr Záhorovský, Ing. Marian Ležák, Mgr. Dalibor Liška.

Usnesení 197/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Volnočasový spot Luhačovice“.

Usnesení 198/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 19.10.2004 uzavřené s F. D. na užívání části pozemku parc. č. 312/12 o výměře 200 m2 ke dni 31.12.2019.

Usnesení 199/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 25.10.2004 uzavřené s F. R. na užívání části pozemku parc. č. 312/12 o výměře 225 m2 ke dni 31.12.2019.

Usnesení 200/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 14.08.2013 uzavřené s J. G. na užívání části pozemku parc. č. 312/12 o výměře 130 m2 ke dni 31.12.2019.

Usnesení 201/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 24.08.2015 uzavřené s P. D. na užívání části pozemku parc. č. 312/16 o výměře 50 m2 a části pozemku parc. č. 312/1 o výměře 220 m2 ke dni 31.12.2019.

Usnesení 202/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 29.03.2016 uzavřené s V. Ď. na užívání části pozemku parc. č. 312/16 o výměře 200 m2 ke dni 31.12.2019.

Usnesení 203/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti pro město a příspěvkové organizace se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group.

Usnesení 204/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 2468/1 v k. ú. Luhačovice o výměře 196 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p.  na dobu určitou po dobu výstavby „Havárie lávky pro pěší přes Luhačovický potok u obchodního domu Albert" a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 2.587 Kč/rok. 

Usnesení 205/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemku parc. č. 2468/1 k. ú. Luhačovice v majetku Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno pro umístění stavby  „Havárie lávky pro pěší přes Luhačovický potok u obchodního domu Albert" za jednorázovou úplatu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů), a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku (nájemného). 

Usnesení 206/R12/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 757/6 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 260 m2 za účelem parkování vozidel.

Usnesení 207/R12/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice a vedoucí organizační složky Městská knihovna Luhačovice ve výši uvedené v příloze č. 29/I tohoto zápisu.