Články

Zprávy z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 10.06.2019

2. 7. 2019 -

Výpis usnesení z 11. schůze Rady města Luhačovice konané 10.06.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 167/R11/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 viz příloha č. 4/I a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2018 viz příloha č. 4/I. Výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 12.535.517,89 Kč, zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví, převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

Usnesení 168/R11/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2018, a to bez výhrad viz příloha č. 5/I.

Usnesení 169/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Kunovjan, z. s., Záchalupčí 952, 68604 Kunovice ve výši 10.000 Kč na pořádání mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto v roce 2019.

Usnesení 170/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.

Usnesení 171/R11/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města uložit MěDK Elektra Luhačovice, příspěvkové organizaci odvod finančních prostředků ve výši 1.506.555,78 Kč z investičního fondu organizace do rozpočtu města. Finanční prostředky budou v rámci rozpočtu města použity na investiční akci “Rekonstrukce prostoru před vstupem do MěDK Elektra Luhačovice“.

Usnesení 172/R11/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2019.

Usnesení 173/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje převod nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 48,13 m2 v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích uzavřené 02.12.2002 s MUDr. Stanislavem Pochylým na právnickou osobu Lékárna Palma Luhačovice s. r. o., se sídlem Masarykova 185, Luhačovice, jejímž jednatelem je MUDr. Stanislav Pochylý.

Usnesení 174/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2429/1 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Luhačovice, na kterém se nachází železniční přejezd.

Usnesení 175/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky a zakázky malého rozsahu na akci „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice a VIS“.

Usnesení 176/R11/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci poskytované generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „Jednotka SDH Kladná Žilín – dopravní automobil“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice v roce 2020.

Usnesení 177/R11/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Polichno“ s odůvodněním, že nebyla podána žádná nabídka.

Usnesení 178/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Polichno“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 179/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“, uzavíraný mezi Městem Luhačovice a COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“.

Usnesení 180/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje přesun DDM Luhačovice, příspěvkové organizace, z budovy zámku (Masarykova 76, Luhačovice), do budovy ZŠ (Školní 811, Luhačovice), po realizaci nutných úprav vnitřních prostor.

Usnesení 181/R11/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Usnesení 182/R11/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních her ve znění přílohy č. 24/I.

Usnesení 183/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje změnu provozní doby Městské knihovny Luhačovice v období letních prázdnin, a to následovně:

pondělí            09:00-16:00 hodin,

úterý                09:00-16:00 hodin,

středa              zavřeno,

čtvrtek             09:00-16:00 hodin,

pátek               09:00-16:00 hodin.

Usnesení 184/R11/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účast Ing.Mariana Ležáka a Mgr. Dalibora Lišky na akci partnerského města Topoľčany – Eurocamp v termínu 21.–24.06.2019.