Články

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 27.05.2018

14. 6. 2019 -

Výpis usnesení z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 27.05.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 144/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď smlouvy o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas s firmou Neogenia s. r. o., Hybešova 42, 602 00, Brno.

Usnesení 145/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Technických služeb Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, a hospodářský výsledek ve výši 502.831,27 Kč převést do rezervního fondu organizace a souhlasí s použitím rezervního fondu ve výši 502.831,27 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 146/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek ve výši 126.632,34 Kč převést do rezervního fondu organizace souhlasí s použitím rezervního fondu ve výši 500.000 Kč k posílení investičního fondu organizace.

Usnesení 147/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek ztrátu ve výši -30.451,89 Kč uhradit z rezervního fondu organizace.

Usnesení 148/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek ve výši 316.698,05 Kč převést do rezervního fondu organizace, rezervního fond organizace ve výši 51.996,84 Kč použít k úhradě ztráty předcházejících účetních období organizace a doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválit použití rezervního fondu Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace ve výši 222.606 Kč k dofinancování vybavení nových učeben (dotační akce na roky 2017–2019).

Usnesení 149/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek 167.185 Kč převést do rezervního fondu organizace.

Usnesení 150/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účetní závěrku Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvkové organizace k rozvahovému dni 31.12.2018, hospodářský výsledek ve výši 57.854,54 Kč převést do rezervního fondu organizace.

Usnesení 151/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, příspěvková organizaci, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště na provoz zařízení Chráněné bydlení Luhačovice.

Usnesení 152/R10/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí žádost Základní organizace ČSOP Buchlovice.

Usnesení 153/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.

Usnesení 154/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 18 m2 v přízemí objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích za účelem provozování směnárenské činnosti s firmou Tourist centrum s. r. o. se sídlem Švédská 10, 772 00 Olomouc od 01.06.2019 na dobu neurčitou za cenu 1.400 Kč/m2/rok.

Usnesení 155/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem st. pl. 187 v k. ú. Řetechov, jejíž součástí je objekt č. p. 25, včetně umístěného drobného hmotného investičního majetku města Luhačovice na dobu neurčitou od 01.06.2019 s paní K. Z. za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží za cenu 1 Kč/rok.

Usnesení 156/R10/2019

Rada města Luhačovice doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválit prodej části pozemku parc. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 39 m2 J. a B. L. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 157/R10/2019

Rada města Luhačovice doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválit prodej části pozemku parc. č. 2003 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 61 m2 manželům T. a M. D. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 158/R10/2019

Rada města Luhačovice doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválitprodej části pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 210 m2 paní I. K. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 159/R10/2019

Rada města Luhačovice doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje Zastupitelstvu města Luhačovice uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Usnesení 160/R10/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 1248/2 v k. ú. Luhačovice o výměře 96 m2.

Usnesení 161/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví města pozemek parc. č. 585 v k. ú. Polichno o výměře 6.743 m2.

Usnesení 162/R10/2019

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku na rekonstrukci kotelny v MŠ Luhačovice ve složení: členové: Ing. Jiří Šůstek, Mgr. Dalibor Liška, Šárka Majtnerová, náhradníci: Ing. Marian Ležák, Robert Kolařík, Ing. Magdalena Blahová.

Usnesení 163/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na nebytové prostory – restaurační část o výměře 1 547 m2 v objektu č. p. 950 MěDK Elektra na st. pl. 1377 a venkovní plochu na pozemku parc. č. 695/1 o výměře 165 m2 za účelem venkovního posezení s paní A. B. - J.

Usnesení 164/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 786/23 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Školní, Mechlová, venk. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 165/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/1370/2019/ŽPZE mezi Zlínským krajem a Městem Luhačovice na realizaci projektu: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest".

Usnesení 166/R10/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účast Ing. Mariana Ležáka a Ing. Jiřího Šůstka na Zahájení lázeňské sezóny v Piešťanech v termínu 31.05.2019–02.06.2019.