Články

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 13.05.2019

22. 5. 2019 -

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 13.05.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 131/R9/2019

Rada města Luhačovice schvalujeposkytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč paní H. H., který bude použit na zahraniční závody v aerobiku syna J. H. v roce 2019.

Usnesení 132/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč Mysliveckému spolku Polichno, Polichno 123, 463 41 Biskupice, který bude použit na nákup drobné zvěře.

Usnesení 133/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení individuální dotace organizaci Divadelní Luhačovice, z. s. o 10.000 Kč v roce 2019 za účelem úhrady nákladů 21. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby a schvaluje Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice č. 17/2019 ve znění přílohy č. 9/I.

Usnesení 134/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.

Usnesení 135/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2003 v k. ú. Kladná Žilín o výměře 61 m2.

Usnesení 136/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1974/4 v k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 210 m2.

Usnesení 137/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 35 m2.

Usnesení 138/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout st. pl. 187 v k. ú. Řetechov, jejíž součástí je objekt č. p. 25, za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného zboží na dobu neurčitou.

Usnesení 139/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností ZÁLESÍ agro a. s., Uherskobrodská 119, Luhačovice na obhospodařování pozemků v k. ú. Kladná Žilín, Luhačovice, Polichno a Řetechov, jejichž specifikace je přílohou, za roční pachtovné ve výši 21.732 Kč.

Usnesení 140/R9/2019

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku „Terminál Luhačovice“ ve složení:

členové: Ing. Jiří Šůstek, Robert Kolařík, Ing. Magdalena Blahová,

náhradníci: Mgr. Dalibor Liška, Mgr. Mgr. Přemysl Janík, Šárka Majtnerová.

Usnesení 141/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny Mateřské školy Luhačovice.

Usnesení 142/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výši 33.000 Kč náborového příspěvku na základě žádosti nastupujícího strážníka Městské policie Luhačovice.

Usnesení 143/R9/2019

Rada města Luhačovice schvaluje výpověď Dohody o spolupráci při provozování oficiálního průvodce lázeňským městem na internetovém serveru www.luhacovice.cz ve znění dodatku č. 1.