Články

Zprávy z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 29.04.2019

21. 5. 2019 -

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města Luhačovice konané 29.04.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 106/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč paní E. S. na podporu projektu „canisterapie pro seniory“, který je realizován v Domově pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace.

Usnesení 107/R8/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace v celkové výši 120.000 Kč na období 2019-2021, s roční platbou ve výši 40.000 Kč, s Římskokatolickou farností Luhačovice, Pod Kamennou 1000, 763 26 Luhačovice ve znění přílohy č. 9/I.

Usnesení 108/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč panu M. Z. na účast v soutěži Mistrovství Evropy v armwrestlingu v Řecku.

Usnesení 109/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace, Návojná 100, 763 32 Nedašov.

Usnesení 110/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 28.000 Kč v rámci rozpočtu města Luhačovice na zakoupení zařízení pro provozování obchodu s potravinami v místní části Řetechov v majetku města Luhačovice.

Usnesení 111/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Blatná, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná.

Usnesení 112/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar ve výši 6.000 Kč TJ Slovan Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice na akci „Vyhlášení sportovců Luhačovic za rok 2018“.

Usnesení 113/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019.

Usnesení 114/R8/2019

I. Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku v majetku města parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovice o výměře 61 m2 za část pozemku parc. č. 313/19 o výměře 9 m2 v k. ú. Luhačovice v majetku Ing. A. P. za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků ve výši 800 Kč/m2 a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

Usnesení 115/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku st. pl. 233/2 o celkové výměře 70 m2 v k. ú. Luhačovice s B. J. za účelem parkování 4 osobních vozidel za cenu 12.500 Kč včetně DPH/parkovací místo/rok na dobu neurčitou od 01.06.2019 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 687/7 o celkové výměře cca 130 m2 v k. ú. Luhačovice s B. J. za účelem užívání za cenu 100 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.06.2019.

Usnesení 116/R8/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1667/10 o výměře do cca 22 m2 v k. ú. Luhačovice pro umístění nové kioskové trafostanice firmě E.ON Distribuce a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za cenu 800 Kč/m2.

Usnesení 117/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1667/10, k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění v přístupových chodníků k budoucí trafostanici ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 118/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 108/21 a 108/25 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hradisko, kab. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 1.000 Kč za umístění 1 ks skříní + příslušné DPH.

Usnesení 119/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2500/1, 312/18, 2440/3, 2440/2, 313/17, 312/12, 312/16, 312/18, 313/7, 313/22, 312/1, 314/7, 2440/15, 2440/19, 2440/16, v souvislosti s akcí "Budování lokality v ul. Branka dle US7-BI17" ve prospěch J. B. za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 120/R8/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje pronajmout část pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Luhačovice za účelem parkování osobního vozidla.

Usnesení 121/R8/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje pronajmout část pozemku parc. č. 2469/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Luhačovice za účelem parkování osobního vozidla.

Usnesení 122/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 04.04.2016 na užívání nebytových prostor o výměře 18 m2 v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích ke dni 31.05.2019 s 1. Směnárenskou, s. r. o. se sídlem Žerotínova 1114, 755 01 Vsetín.

Usnesení 123/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění pronajmout nebytové prostory o výměře 18 m2 v přízemí objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích za účelem provozování směnárenské činnosti.

Usnesení 124/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dohodu o užívání části objektu skladu v areálu bývalých hmotných rezerv se spolkem dobrovolníků BAV SE o. s., na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 6 měsíců.

Usnesení 125/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace sídliště u zámku (ul. Masarykova) Luhačovice – projektová dokumentace“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a Ing. Dušanem Šišperou, 28. října 947, 688 01 Uherský Brod a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště u zámku (ul. Masarykova) Luhačovice – projektová dokumentace“.

Usnesení 126/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na lávku pro pěší za Alfa marketem, uzavíraný mezi městem Luhačovice a TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na lávku pro pěší za Alfa marketem.

Usnesení 127/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Smlouvu o výpůjčce s CZ.NIC, z. s. p. o., Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, která je přílohou č. 30/I.

Usnesení 128/R8/2019

Rada města Luhačovice jmenuje Mgr. Marcelu Pazderovou, Ing. Mariana Ležáka a Mgr. Marka Nesázala členy Školské rady Základní školy Luhačovice na období let 2019-2022.

Usnesení 129/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zpracování dopravní studie v ulicích Rumunská, Lužné a Solné.

Usnesení 130/R8/2019

Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 01.06.2019 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č.34/I podle nařízení města Luhačovice č. 1/2019 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.