Články

Zprávy ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 08.04.2019

30. 4. 2019 -

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města Luhačovice konané 08.04.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 87/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku z rozpočtu města Luhačovice Mateřské škole Luhačovice, příspěvkové organizaci o 96.000 Kč. Finanční částka bude použita na dofinancování platů a zákonných odvodů pracovnic školní jídelny MŠ.

Usnesení 88/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Domovu pro seniory Napajedla, příspěvková organizace, Husova 1165, 763 61 Napajedla na zkvalitnění života klienta, který je občanem Luhačovic.

Usnesení 89/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku MěDK Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace na rok 2019 o 50.000 Kč na realizaci projektu „Hurá ven“ a schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 na rok 2019 Městského domu kultury Elektra, příspěvkové organizace na realizaci projektu „Hurá ven“.

Usnesení 90/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s použitím finančních prostředků cca 190.000 Kč z fondu investic Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace na výměnu protipožárních dveří ve sportovní hale a na výměnu technologie parního generátoru na městské plovárně.

Usnesení 91/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o organizaci designérské soutěže se spolkem CZECHDESIGN.CZ z. s., Vojtěšská 244/3, Nové město, 110 00 Praha 1 a pověřit starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy.

Usnesení 92/R7/2019

Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 3/2019.

Usnesení 93/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2019.

Usnesení 94/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 76/Z3/2018-2022 ze dne 21.02.2019 ve znění:

schvaluje odměny fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů části města Řetechov a části města Polichno a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:

předseda osadního výboru: 500 Kč měsíčně

člen osadního výboru: 300 Kč měsíčně.

Usnesení 95/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit pozemek v majetku města parc. č. 396/18 v k. ú. Luhačovice o výměře 61 m2 za část pozemku parc. č. 313/19 o výměře 9 m2 v k. ú. Luhačovice za podmínky doplatku ceny za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.

Usnesení 96/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2443/1, 2453/5 a 2619/2, k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice - Dr. Veselého a Strahov č. p. 383" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 97/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1667/10 o výměře do cca 25 m2 v k. ú. Luhačovice pro umístění nové kioskové trafostanice.

Usnesení 98/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 60 m2 Ing. V. G. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 99/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částky 59.000 Kč jako finanční podíl města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2019 na akci „Obnova barevných nátěrů fasád Jurkovičova domu, 1. etapa“.

Usnesení 100/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Terminál Luhačovice“.

Usnesení 101/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Polichno“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 102/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje nákup energií na roky 2020-2022 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

Usnesení 103/R7/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt vzdělávání a komunikaci s veřejností a dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 104/R7/2019

Rada města Luhačovice stanovuje s účinností od 08.04.2019 počet úředníků sociálního odboru Městského úřadu Luhačovice na šest.

Usnesení 105/R7/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace v termínu 01.07.–26.07.2019 z důvodu plánovaných oprav pavilonu C a B a rekonstrukce kotelny.