Články

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 25.03.2019

17. 4. 2019 -

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 25.03.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 72/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje v souladu s ustanovením § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neuplatnění svého zákonného předkupního práva ke koupi spoluvlastnického podílu id. 1/16 na pozemku parc. č. 719/1 k. ú. Luhačovice ve vlastnictví J. S.

Usnesení 73/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.12.2009 uzavřené s R. M. na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 212 mv objektu č. p. 282, který je součástí pozemku st. pl. 314 k. ú. Luhačovice a části pozemku p. č. 757/6 k. ú. Luhačovice o výměře 150 m2, předmětem kterého bude změna doby nájmu od 01.01.2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Usnesení 74/R6/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodat pozemky parc. č. 314/5 o výměře 36 m2, parc. č. 314/4 o výměře 145 m2, parc. č. 314/6 o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Luhačovice panu J. B. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem pro umístění sítí a sjezdů pro plánovanou výstavbu rodinných domů v souladu s územní studií lokality Branka.

Usnesení 75/R6/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na užívání garáže u objektu č. p. 811, ul. Školní, Luhačovice uzavřené 22.05.2017 s paní PhDr. Z. M. a to ke dni 30.09.2019.

Usnesení 76/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 450/15, 450/29, 505/22, 505/35 a 505/36 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Bytové domy ulice Antonína Slavíčka" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 77/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku st. pl. 641, k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice – Bílá čtvrť" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 78/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2460/48 a 1017/6 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Šretr, kab. NN" ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + 2.000 Kč za umístění 2 ks skříní + příslušné DPH.

Usnesení 79/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 17,58 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1, k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova s paní P. G. na dobu neurčitou za cenu 1.200 Kč/m2/rok.

Usnesení 80/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 687/7 a pozemku st. pl. 233/2 o celkové výměře cca 200 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 81/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na administraci veřejné zakázky, uzavíraný mezi městem Luhačovice a MCI SERVIS s. r. o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 příkazní smlouvy.

Usnesení 82/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Informační koncepci Města Luhačovice na období let 2019 až 2024.

Usnesení 83/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje účast PhDr. Františka Hubáčka na zahraniční studijní cestě pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska po Jižním Tyrolsku v termínu 05.-09.06.2019.

Usnesení 84/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření pěti účelových pracovních míst na veřejně prospěšné práce z projektu Úřadu práce ve Zlíně Technickými službami Luhačovice, příspěvková organizace.

Usnesení 85/R6/2019

Rada města Luhačovice vydává nařízení města Luhačovice č. 1/2019, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění dle přílohy č. 23/I.

Usnesení 86/R6/2019

Rada města Luhačovice schvaluje pořádání projektu „Pochod a běh proti diabetu" společností Studio Tryangel, s. r. o. na území města v termínu 12.04.2019.