Články

Zprávy z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 11.03.2019

27. 3. 2019 -

Výpis usnesení z 5. schůze Rady města Luhačovice konané 11.03.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 48/R5/2019

Rada města Luhačovice jmenujekomisi státní památkové péče ve složení:

- starosta

- tajemník

- vedoucí finančního odboru

- vedoucí stavebního úřadu

- referent státní památkové péče

Usnesení 49/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8.000 Kč Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk.

Usnesení 50/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč manželům J. a J. P. na zakoupení náhradní baterie do plicní ventilace.

Usnesení 51/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.

Usnesení 52/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit pozemek parc. č. 1211/24 o výměře 103 m2 v k. ú. Luhačovice, který je součástí komunikace v ul. V Drahách, za odpovídající část pozemku parc. č. 1051/4 v k. ú. Luhačovice v majetku města.

Usnesení 53/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2436/6 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hradisko, Urbancová, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 54/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 74/1, 815/17, 815/1, 815/12, 740/5, 2458/1, 788, 739/4, 739/3, 2458/4 a 745/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „AVONET telekomunikační vedení Luhačovice, ul. Nádražní" ve prospěch firmy AVONET, s.r.o., Krátká 219, 76326 Luhačovice za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 55/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2934/1, 576/6 a 2442/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Bytové domy ulice Solné" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 56/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1975/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 70 m2.

Usnesení 57/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 01.10.1992 uzavřené s firmou RENOSTAV spol. s r. o., Nábřeží 971, 76326 Luhačovice na užívání nebytových prostor o výměře 39,70 m2 ke dni 31.03.2019.

Usnesení 58/R5/2019

Rada města Luhačovice revokuje Usnesení 4/R1/2019 ze dne 14.01.2019 v tomto znění:

uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 64 m2 v přízemí objektu č. p. 18, který je součástí pozemku st. pl. 181 k. ú. Kladná Žilín s firmou KLIMASTAV, s. r. o., Zahradní čtvrť 1110, Luhačovice na dobu neurčitou od 01.04.2019 za cenu 250 Kč/m2/rok.

Usnesení 59/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 54,19 m2 ve IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova.

Usnesení 60/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 58,46 m2 ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova.

Usnesení 61/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Smlouvy o pronájmu TO a vláken č. Ox-01/01-2019 s firmou Orthodox networks, s. r. o. Slavníkova 2357/9, Praha 6 - Břevnov na kamerový systém pro úsek č. p. 137 – služebna Městské policie Luhačovice, Nábřeží 971 ve znění přílohy č. 18/I.

Usnesení 62/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Smlouvy o pronájmu TO a vláken č. Ox-01/02-2019 s firmou Orthodox networks, s. r. o. Slavníkova 2357/9, Praha 6 - Břevnov na kamerový systém pro úsek MěDK Elektra č. p. 950 - služebna Městské policie Luhačovice, Nábřeží 971 ve znění přílohy č. 19/I.

Usnesení 63/R5/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Luhačovice“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 SWIETELSKY stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 48035599, nabídková cena bez DPH 3.982.769,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SWIETELSKY stavební s. r. o. v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 64/R5/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Luhačovice – dodávka vybavení“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 ELKOPLAST CZ s. r. o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, nabídková cena bez DPH 748.000,00 Kč a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem ELKOPLAST CZ s. r. o. v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 65/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“.

Usnesení 66/R5/2019

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 COLAS CZ, a. s., oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín, IČ 26177005, nabídková cena bez DPH 4.026.284,19 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 2 3V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ 46992715, nabídková cena bez DPH 4.099.999,00 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 1 SMO, a. s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice, IČ 42339839, nabídková cena bez DPH 4.143.363,50 Kč

Rada města Luhačovice pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a. s., oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 67/R5/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zpracování studie dispozičního řešení přestavby budovy ZŠ II (Školní 811) firmou JB CREATE s. r. o.

Usnesení 68/R5/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o poskytnutí individuální podpory Zlínského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na projekt „Jednotka SDHO Polichno – dopravní automobil“.

Usnesení 69/R5/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje umístěná tepelného čerpadla na pozemku města p. č. 2003, k. ú. Kladná Žilín.

Usnesení 70/R5/2019

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Veroniku Vavrysovou s platností od 01.05.2019.

Usnesení 71/R5/2019

Rada města Luhačovice jmenuje dle § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucího živnostenského odboru Ing. Marka Zábojníka s platností od 01.05.2019.