Články

Zprávy ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 25.02.2019

14. 3. 2019 -

Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Luhačovice konané 25.02.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 38/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje předfinancování pracovní pozice chůvy z provozních prostředků MŠ Luhačovice do obdržení finančních prostředků z dotačního titulu „Šablony pro MŠ a ZŠ II“.

Usnesení 39/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč Domovu pro seniory Nezdenice, příspěvková organizace, Sociální služby Uherské Hradiště, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště.

Usnesení 40/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.

Usnesení 41/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Luhačovice parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 o celkové výměře 500 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p. na dobu určitou po dobu výstavby „Mostu ul. Družstevní, Luhačovice" a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene za cenu 6.600 Kč/rok.

Usnesení 42/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 17,58 m2 ve III. nadzemním podlaží objektu zdravotního střediska č. p. 315, který je součástí pozemku st. pl. 353/1, k. ú. Luhačovice, ul. Masarykova.

Usnesení 43/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 212 m2 v objektu č. p. 282, který je součástí pozemku st. pl. 314 k. ú. Luhačovice a část pozemku p. č. 757/6 k. ú. Luhačovice o výměře 150 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Usnesení 44/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města propachtovat pozemky, které obhospodařuje firma ZÁLESÍ agro a. s. v k. ú. Kladná Žilín, Luhačovice, Polichno a Řetechov, jejichž specifikace je přílohou č. 10/I tohoto zápisu.

Usnesení 45/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemky parc. č. 314/5 o výměře 36 m2, parc. č. 314/4 o výměře 145 m2, parc. č. 314/6 o výměře 260 m2 a parc. č. 314/7 o výměře 7 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 46/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje testování rally pro ŠKODA MOTOSPORT v termínu 08.03.2019 v době od 8:00 do 18:00 h na místních komunikacích v majetku města na trati dle přílohy.

Usnesení 47/R4/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Plán činnosti komise pro občanské záležitosti rady města Luhačovice pro rok 2019.