Články

Zprávy ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 11.02.2019

4. 3. 2019 -

Výpis usnesení ze 3. schůze Rady města Luhačovice konané 11.02.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 18/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje

Plán kontrol pro rok 2019

Plán kontrol vychází z Příkazu starosty města č. 2/05

1. Hospodaření města Luhačovice a organizačních složek:

a)     periodické přezkoumání hospodaření           – provede Krajský úřad Zlínského kraje města

Termín: do 30.06.2020

b)     periodické kontroly

Rozbory hospodaření za rok 2018                     – provede finanční komise

Termín: do 30.06.2019

Rozbory hospodaření za I. pol. roku 2019         – provede finanční komise

Termín: do 30.09.2019

c)     kontrola plnění usnesení RM a ZM               – provede kontrolní komise

Termín: v průběhu celého roku 2019

kontrola techniky a činnosti SDH                       – provede kontrolní komise

Termín: do 31.05.2019

2. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

a)     periodické kontroly

Rozbory hospodaření za rok 2018                     – provede finanční komise

Termín: do 30.06.2019

Rozbory hospodaření za I. pol. roku 2019         – provede finanční komise

Termín: do 30.09.2019

b)     veřejnosprávní kontroly: prověření vnitřního kontrolního systému

DDM Luhačovice (2. část)                                  – provede externí auditor

Termín: do 30.06.2019

MěDK Luhačovice (2. část)                                 – provede externí auditor

Termín: do 30.06.2019

SCR Luhačovice (2. část)                                   – provede externí auditor

Termín: do 30.06.2019

ZŠ Luhačovice (1. část)                                      – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2019

MŠ Luhačovice (1. část)                                      – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2019

TS Luhačovice (1. část)                                       – provede externí auditor

Termín: do 31.12.2019

Usnesení 19/R3/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí rozpočet města Luhačovice na rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Luhačovice na rok 2019.

Usnesení 20/R3/2019

Rada města Luhačovice bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2020-2025 a doporučuje zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2020-2025

Usnesení 21/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 4 parkovacích míst č. 7 až 10 v Bílé čtvrti na pozemku parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice na dobu určitou 10 let s opcí za účelem umístění nabíjecích stanic pro elektromobily s firmou ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 za cenu 5.000 Kč/parkovací místo/rok + DPH.

Usnesení 22/R3/2019

Rada města Luhačovice uděluje souhlas společnosti Kresta racing s. r. o., Plaská 622/3, Praha 5 k testování sportovních vozidel na účelové komunikaci v majetku města dle přiložené mapy v termínu 01.03.–12.12.2019 v souladu s předloženou nabídkou.

Usnesení 23/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2488/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – pojistné skříně ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + příslušné DPH.

Usnesení 24/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 25/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout si pozemky v k. ú. Luhačovice parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 o celkové výměře 500 m2 v majetku Povodí Moravy, s. p. na dobu určitou po dobu výstavby „Mostu ul. Družstevní, Luhačovice" a do následného majetkoprávního vypořádání, tj. zřízení věcného břemene.

Usnesení 26/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene ve prospěch města na pozemcích k. ú. Luhačovice parc. č. 2468/1, 2468/7 a 2468/8 v majetku Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno pro umístění stavby „Most ul. Družstevní, Luhačovice“ za jednorázovou úplatu zjištěnou podle cenových předpisů účinných v době uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů) a to výnosovou metodou, jako pětinásobek ročního užitku (nájemného).

Usnesení 27/R3/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu 3+1 o velikosti 86,86 m2 v přízemí objektu č. p. 666, ul. Školní v Luhačovicích s panem Ing. R. J. na dobu určitou od 01.02.2019 po dobu výkonu jeho pracovní činnosti pro příspěvkovou organizaci.

Usnesení 28/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Regenerace sídliště u zámku (ul. Masarykova) Luhačovice – projektová dokumentace“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a Ing. Dušanem Šišperou, 28. října 947, 688 01 Uherský Brod a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Regenerace sídliště u zámku (ul. Masarykova) Luhačovice – projektová dokumentace“.

Usnesení 29/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit cenu věcného břemene na 200 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 30/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat jednací řád zastupitelstva města ve znění, které je přílohou č. 30/I tohoto zápisu.

Usnesení 31/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje smlouvu o poskytování služeb s VERA, spol. s r. o., Lužná 716/2, Praha 6 Vokovice, jejímž předmětem je ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí, vytváření elektronických pečetí a vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek, viz příloha č. 19/I a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem smlouvy o poskytování služeb s VERA, spol. s r. o.

Usnesení 32/R3/2019

Rada města Luhačovice schvaluje Organizační řád Městského úřadu Luhačovice ve znění přílohy č. 20/I.

Usnesení 33/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení členství města ve Sdružení lázeňských míst ČR.

Usnesení 34/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zřídit osadní výbor místní části Polichno ve složení: Alena Studená, Petr Hanáček, Martin Josefík a doporučuje zastupitelstvu města jmenovat předsedou osadního výboru místní části Polichno Alenu Studenou.

Usnesení 35/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zřídit osadní výbor místní části Řetechov ve složení: Libor Kratina, Miroslav Zábojník, František Tvarůžek, a doporučuje zastupitelstvu městajmenovat předsedou osadního výboru místní části Řetechov Libora Kratinu.

Usnesení 36/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města zřídit osadní výbor místní části Kladná Žilín ve složení: Martin Mališka, Ing. Karel Gergela, Lucie Vajdíková, a doporučuje zastupitelstvu městajmenovat předsedou osadního výboru místní části Kladná Žilín Martina Mališku.

Usnesení 37/R3/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva města ve výši: předseda osadního výboru: 500 Kč měsíčně, člen osadního výboru: 300 Kč měsíčně, a doporučuje zastupitelstvu města schválit zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva města od 01.03.2019.