Články

Zprávy z 2. schůze Rady města Luhačovice konané 28.01.2019

13. 2. 2019 -

Výpis usnesení ze 2. schůze Rady města Luhačovice konané 28.01.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 9/R2/2019

Rada města Luhačovice schvaluje čerpání položek 5171 opravy dle rozpisu v rámci Rozpočtového provizoria města Luhačovice na rok 2019:

oprava a připojení el. instalace školního bytu ZŠ Luhačovice ORJ 3604 – 43 tis. Kč,

oprava podlah č. p. 137 ORJ 3604 – 25 tis. Kč

Usnesení 10/R2/2019

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč společnosti AUDIOHELP z. s. Uherský Brod, Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod na činnost zaměřenou na osvětu a pomoc sluchově postiženým v roce 2019.

Usnesení 11/R2/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 739/3, 739/4, 740/1, 740/5, 745/1, 788, 815/12, 815/17, 815/1, 2458/4, 2458/1, k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Nádražní“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 12/R2/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 576/6, 2445/7, 2445/9, 2445/3, 2445/2, 581 a 578/6 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Lašút, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + 2.000 Kč za umístění 2 ks skříní SR a SS + příslušné DPH.

Usnesení 13/R2/2019

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2492/2, 2429/5, 2879, 2506/1, 2468/3 a 29/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod označením „16010-050444 VPIC Luhačovice – most Družstevní“, ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 14/R2/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 312/12 k. ú. Luhačovice o výměře cca 225 m2.

Usnesení 15/R2/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zapojení města Luhačovice do projektu Otevřené brány v letech 2019–2021 formou spolufinancování projektu částkou 40.000 Kč/rok z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 16/R2/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zapojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10.03.2019 formou vyvěšení tibetské vlajky před budovou radnice.

Usnesení 17/R2/2019

Rada města Luhačovice schvalujeplaty ředitelů příspěvkových organizací města Luhačovice od 01.01.2019, viz příloha č. 16/I.