Články

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 14.01.2019

25. 1. 2019 -

Výpis usnesení ze 1. schůze Rady města Luhačovice konané 14.01.2019

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/R1/2019

Rada města Luhačovice schvalujeDodatek č. 4 k Příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Luhačovice a Technickými službami Luhačovice, příspěvková organizace dne 14.05.2014.

Usnesení 2/R1/2019

Rada města Luhačovice vydává Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Luhačovice ve znění přílohy č. 5/I.

Usnesení 3/R1/2019

Rada města Luhačovice schvaluječerpání položek 5171 opravy a 5137 DDHM dle rozpisu v rámci Rozpočtového provizoria města Luhačovice na rok 2019

Oprava dveří č. p. 137 ORJ 3604                                         22 tis. Kč

Oprava podlah č. p. 137 ORJ 3604                                      98 tis. Kč

Oprava inf. systému č. p. 137 ORJ 3604                             43 tis. Kč

DDHM kamera zasedací místnost radnice ORJ 6109         32 tis. Kč

DDHM počítač ORJ 6113                                                     27 tis. Kč

DDHM počítače 2x + mobil ORJ 6109                                 60 tis. Kč

počítač pro MP                                                                      25 tis. Kč

Usnesení 4/R1/2019

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 224 m2 v přízemí objektu č. p. 18, který je součástí pozemku st. pl. 181 k. ú. Kladná Žilín s firmou KLIMASTAV, s. r. o., Zahradní čtvrť 1110, Luhačovice na dobu neurčitou za cenu 250 Kč/m2/rok.

Usnesení 5/R1/2019

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout garáž o výměře 18 m2, která je součástí pozemku st. pl. 981 k. ú. Luhačovice u objektu č. p. 811 (ZŠ II), ul. Školní.

Usnesení 6/R1/2019

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „PD – prostor naproti budovy ČD v ul. Nádražní Luhačovice“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a NELL PROJEKT s. r. o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín a pověřujestarostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – prostor naproti budovy ČD v ul. Nádražní Luhačovice“.

Usnesení 7/R1/2019

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na stavbu „Dostavba ZŠ Luhačovice“.

Usnesení 8/R1/2019

Rada města Luhačovice schvaluje zpracování Programu regenerace městské památkové zóny Luhačovice na období 2019–2023.