Články

Zprávy z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 10.12.2018

9. 1. 2019 -

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města Luhačovice konané 10.12.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 322/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1480/5 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 323/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 190 m2 J. a B. L. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 324/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem pozemek parc. č. 2064/4 o výměře 722 m2 a pozemek parc. č. 2064/5 o výměře 798 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 325/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 739/3, 739/4, 2458/1, 788, 745/1, 2458/4, 740/5, 815/12, 815/1, 815/17 a 740/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu rekonstrukce plynovodu „Reko MS Luhačovice – Nádražní“ ve prospěch firmy GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 326/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2429/5, 2879, 2506/1 2468/3 a st. pl. 1078 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Družstevní, Město, přel. NN“. ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 327/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2440/19 a 2440/185 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Branka, Popelka, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 3.000 Kč + příslušné DPH.

Usnesení 328/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Inominátní smlouvě ze dne 04.03.2010 uzavřené s firmou Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov, předmětem kterého bude rozšíření předmětu smlouvy o objekt č. p. 137, na pozemku st. pl. 230, ul. Masarykova za cenu 3.000 Kč + DPH za rok.

Usnesení 329/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 01.10.1992 uzavřené s firmou RENOSTAV spol. s r. o., Nábřeží 971, 76326 Luhačovice, předmětem kterého je zúžení předmětu nájmu o místnost skladu o výměře 8,10 m2 v objektu č. p. 971, ul. Nábřeží v Luhačovicích od 01.01.2019.

Usnesení 330/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Mateřské škole Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 12/I.

Usnesení 331/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a doporučuje zastupitelstvu města uložit vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

Usnesení 332/R18/2018

Rada města Luhačovice neschvaluje úhradu nákladů na rekonstrukci nebytového prostoru v objektu č. p. 137.

Usnesení 333/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Licenční smlouvy k používání certifikovaného elektronického nástroje KDV mezi AGENTUROU KDV CZECH v. o. s. a městem Luhačovice.

Usnesení 334/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 335/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „PD – Luhačovice, rekonstrukce ulice Nádražní, část II“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „PD –

Luhačovice, rekonstrukce ulice Nádražní, část II“.

Usnesení 336/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „PD – rekonstrukce komunikace ul. Hrazanská Luhačovice“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a Ing. Jiřím Škrabalem, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí a pověřuje starostu města Ing. Mariana Ležáka podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „PD – rekonstrukce komunikace ul. Hrazanská Luhačovice“.

Usnesení 337/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí věcného daru – vánočních ozdob v hodnotě 7.685 Kč od firmy KALADA Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace.

Usnesení 338/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 22/I.

Usnesení 339/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 23/I.

Usnesení 340/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 24/I.

Usnesení 341/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 25/I.

Usnesení 342/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 26/I.

Usnesení 343/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 27/I.

Usnesení 344/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 28/I.

Usnesení 345/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 29/I.

Usnesení 346/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 30/I.

Usnesení 347/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 31/I.

Usnesení 348/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace ve výši cca 50 tis. Kč na pořízení lehátek na městskou plovárnu a na vybavení nového pokoje na sportovní hale Radostova.

Usnesení 349/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočet Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2019 ve znění přílohy č. 33/I.

Usnesení 350/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje střednědobý výhled Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace na roky 2020–2021 ve znění přílohy č. 34/I.

Usnesení 351/R18/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2019 ve znění přílohy č. 35/I tohoto zápisu a schvaluje schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 35/II a 35/III tohoto zápisu.

Usnesení 352/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí individuální dotace fyzickým nebo právnickým osobám na rok 2019 ve znění přílohy č. 36/I tohoto zápisu a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální dotace dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, která je přílohou č. 35/II a 35/III tohoto zápisu.

Usnesení 353/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč spolku TJ Slovan, oddílu orientačního běhu na zajištění 30. ročníku Štědrovečerního běhu Zahradní čtvrtí.

Usnesení 354/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyřazení (prominutí) pohledávky Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 19.319 Kč, zůstatek fondu oprav související s prodejem bytu.

Usnesení 355/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 3/2018 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 39/I.

Usnesení 356/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1/2018 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 40/I.

Usnesení 357/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1/2018 Sportovního centra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 41/I.

Usnesení 358/R18/2018

Rada města Luhačovice neschvaluje finanční dar Nadačnímu fondu pro ohrožené děti Statim, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 –Hájek na pořízení babyboxu ve Vsetínské nemocnici z důvodu podpory a poskytování finančních darů především v rámci územní působnosti města Luhačovice.

Usnesení 359/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 22.

Usnesení 360/R18/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 21.

Usnesení 361/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 46/I tohoto zápisu.

Usnesení 362/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat Jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice ve znění, které je přílohou č. 47/I tohoto zápisu.

Usnesení 363/R18/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat Jednací řád výborů Zastupitelstva města Luhačovice ve znění, které je přílohou č. 48/I tohoto zápisu.

Usnesení 364/R18/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o vyplacení pololetních odměn ředitelům příspěvkových organizací: Dům dětí a mládeže Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Technické služby Luhačovice, Základní škola Luhačovice a vedoucí organizační složky Městská knihovna Luhačovice ve výši uvedené v příloze č. 50/I tohoto zápisu.