Články

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 26.11.2018

13. 12. 2018 -

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 26.11.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 Usnesení 297/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové provizorium pro rok 2019:

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2019.

Zásady rozpočtového provizoria:

1. Celkové měsíční výdaje města Luhačovice nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2018. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

2. Povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2018 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

5171 – opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce, 

5137 – nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM.

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

3. Povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů.    

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

Usnesení 298/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních darů ZŠ Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 5/I.

Usnesení 299/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 20.

Usnesení 300/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2453/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice Přípojka Augustiniánský dům" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 301/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 421/2, 448/2, 450/15 a 2441/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice ulice Zatloukalova" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 302/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 697/1, 697/3, 697/4, 699/1, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 401/7, 701/9, 720/5, 740/1, 740/2, 815/1, 815/12, 815/16 a st. 241/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Luhačovice ulice Nábřeží a U Šťávnice" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 303/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 224 m2 v přízemí objektu č. p. 18, který je součástí pozemku st. pl. 181 k. ú. Kladná Žilín.

Usnesení 304/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 305/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Luhačovice – dodávky“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 306/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sběrný dvůr Luhačovice – stavební část“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 307/R17/2018

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Luhačovice – stavební část“ a veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Luhačovice – dodávky“ ve složení:

členové: Ing. Pučalík, Ing. Jiří Šůstek, Ing. Magdalena Blahová,

náhradníci: Ing. Petra Polášková, Robert Kolařík, Mgr. Marek Nesázal.

Usnesení 308/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit připojení se k žádosti Sdružení měst a obcí Východní Moravy o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt separace odpadů doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování podílu města na projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 309/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výkonu architektonické činnosti pro město Luhačovice na rok 2019 s Ing. arch. Jaroslavem Habartou.

Usnesení 310/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace ve dnech 27.–31.12.2018 a omezení provozu zařízení na 1 třídu 02.01.2019.

Usnesení 311/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace v období 17.12.2018–02.01.2019.

Usnesení 312/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření pracoviště Městské knihovny Luhačovice v objektu bývalé školy v Kladné Žilíně od 01.12.2018.

Usnesení 313/R17/2018

Rada města Luhačovice jmenuje členkami komise pro občanské záležitosti Rady města Luhačovice:

Mgr. Bc. Miluši Netíkovou, Bc. Silvii Hetmerovou, Mgr. Hanu Peňázovou, Mgr. Pavlínu Stolaříkovou, Mgr. Zdeňku Pančochovou.

Usnesení 314/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat jako svého zástupce do orgánů Sdružení lázeňských míst ČR Ing. Mariana Ležáka, aby v nich hájil zájmy města.

Usnesení 315/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat jako svého zástupce do orgánů Mikroregionu Luhačovské Zálesí Ing. Mariana Ležáka, aby v nich hájil zájmy města.

Usnesení 316/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat jako svého zástupce do orgánů Svazu měst a obcí ČR Ing. Jiřího Šůstka, aby v nich hájil zájmy města.

Usnesení 317/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat jako svého zástupce do orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska PhDr. Františka Hubáčka, aby v nich hájil zájmy města.

Usnesení 318/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat starostu města Ing. Mariana Ležáka jako zástupce města Luhačovice na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v letech 2018–2022 a doporučuje zastupitelstvu města delegovat místostarostu města Ing. Jiřího Šůstka jako náhradního zástupce města Luhačovice na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v letech 2018–2022.

Usnesení 319/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat starostu města Ing. Mariana Ležáka jako zástupce města Luhačovice na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. v letech 2018–2022 a doporučuje zastupitelstvu města delegovat místostarostu města Ing. Jiřího Šůstka jako náhradního zástupce města Luhačovice na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. v letech 2018–2022.

Usnesení 320/R17/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení členství města Luhačovice v dobrovolném svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy rezignací.

Usnesení 321/R17/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ukončení členství města Luhačovice v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s. dobrovolným vystoupením.