Články

Zprávy z 16. schůze Rady města Luhačovice konané 12.11.2018

21. 11. 2018 -

Výpis usnesení ze 16. schůze Rady města Luhačovice konané 12.11.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 282/R16/2018

Rada města Luhačovice pověřuje členy Zastupitelstva města Luhačovice: Josefa Michálka, Mgr. Marka Nesázala, Mgr. Dalibora Lišku a Mgr. Mgr. Přemysla Janíka uzavíráním občanských sňatků podle § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení) ve znění pozdějších předpisů, že jmenovaní členové Zastupitelstva města Luhačovice mohou při uzavírání občanských sňatků užívat závěsný odznak.

Usnesení 283/R16/2018

Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 34/R5/2013 v tomto znění: Rada města Luhačovice stanovuje podle § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, každou první sobotu v měsíci v čase od 9:00 do 14:00 hodin v obřadní místnosti úřadu jako dobu a místo k uzavření manželství před Městským úřadem Luhačovice a stanovuje, že se nebudou konat svatební obřady ve dnech pátek–pondělí velikonočních svátků.

Usnesení 284/R16/2018

Rada města Luhačovice revokuje usnesení č. 203/R18/2013 v tomto znění: Rada města Luhačovice schvaluje provozní poplatky za nadstandardní služby u obřadů mimo místa a doby stanovené pro konání obřadů uzavření manželství dle přílohy č. 6/I tohoto zápisu s platností od 01.01.2019 a pověřuje matriku zajištěním dohod a výběru provozních poplatků.

Usnesení 285/R16/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 194 m2.

Usnesení 286/R16/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt úplatným převodem pozemek parc. č. 2064/4 o výměře 722 m2 a pozemek parc. č. 2064/5 o výměře 798 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 287/R16/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout 4 parkovací místa č. 7 až 10 v Bílé čtvrti na pozemku parc. č. 2445/7 k. ú. Luhačovice na dobu určitou 10 let s opcí za účelem umístění nabíjecích stanic pro elektromobily.

Usnesení 288/R16/2018

Rada města Luhačovice pověřuje Ing. Magdalenu Blahovou vedením odboru správy majetku. Toto pověření platí od 01.11.2018 po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího vedoucího odboru.

Usnesení 289/R16/2018

Rada města Luhačovice vydává jednací řád Rady města Luhačovice ve znění přílohy č. 15/I.

Usnesení 290/R16/2018

Rada města Luhačovice vydává jednací řád komisí Rady města Luhačovice ve znění přílohy č. 16/I.

Usnesení 291/R16/2018

Rada města Luhačovice zřizuje finanční komisi Rady města Luhačovice ve složení: Mgr. Lenka Semelová DiS, Mgr. Luděk Olejník, Ing. Libor Slezák, Mgr. Eva Tomalová, Ing. Jaroslav Hubáček, a jmenuje předsedkyní finanční komise Mgr. Lenku Semelovou DiS.

Usnesení 292/R16/2018

Rada města Luhačovice zřizuje kontrolní komisi Rady města Luhačovice ve složení: Mgr. Roman Lebloch, Mgr. Radek Bednařík, Ing. Ladislav Šústek, David Ruman, Monika Slováková, a jmenuje Mgr. Romana Leblocha předsedou kontrolní komise.

Usnesení 293/R16/2018

Rada města Luhačovice zřizuje stavební komisi Rady města Luhačovice ve složení: Ing. Martin Plášek, Ing. Karel Zicha, Ing. František Jordák, Ing. Tomáš Kročil, Jaroslav Pančocha, a jmenuje Ing. Martina Pláška předsedou stavební komise.

Usnesení 294/R16/2018

Rada města Luhačovice zřizuje komisi pro občanské záležitosti Rady města Luhačovice ve složení: Adéla Vitteková, Mgr. Žaneta Urbancová, Mgr. Anna Martincová, Gabriela Beníčková, Ing. Mirka Vlažná, a jmenuje Adélu Vittekovou předsedkyní komise pro občanské záležitosti.

Usnesení 295/R16/2018

Rada města Luhačovice jmenuje redakční radu ve složení: Ing. Marian Ležák, Ing. Jiří Šůstek, PhDr. František Hubáček, Ing. Hana Slováková, Mgr. Marek Nesázal, Mgr. Marcela Pazderová.

Usnesení 296/R16/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Mariana Ležáka jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Luhačovice a jeho změn pro volební období 2018–2022.