Články

Zprávy z 15. schůze Rady města Luhačovice konané 31.10.2018

8. 11. 2018 -

Výpis usnesení ze 15. schůze Rady města Luhačovice konané 31.10.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 271/R15/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2018–2019 s Českou spořitelnou a. s. a doporučuje pověřit starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2018–2019 s Českou spořitelnou a. s.

Usnesení 272/R15/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 18.

Usnesení 273/R15/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19.

Usnesení 274/R15/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na užívání části pozemku parc. č. 1891/8 o výměře cca 2 300 m2 a pozemků parc. č. 1615/9 o výměře 280 m2, parc. č. 1615/6 o výměře 476 m2 a parc. č. 1615/8 o výměře 1 524 m2 vše k. ú. Luhačovice za účelem jejich obhospodařování na dobu neurčitou od 01.11.2018 s P. Ž. za cenu 500 Kč/rok.

Usnesení 275/R15/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 992/1 o výměře cca 12 m2 a část pozemku parc. č. 384 o výměře cca 40 m2, vše k. ú. Polichno panu P. Š. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 276/R15/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 828/1 k. ú. Polichno o výměře cca 30 m2 panu R. H.za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 277/R15/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 27,79 m2 ve IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice s Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 Holešovice na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/m2.

Usnesení 278/R15/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2506/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro stavbu „Administrativní budova Lesy ČR Luhačovice, Luhačovice, ul. Stráň č. p. 967, Luhačovice“, ve prospěch Lesů České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 279/R15/2018

Rada města Luhačovice revokuje Usnesení 246/R13/2018 ze dne 19.09.2018 v tomto znění: Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2441/3 o výměře 40 m2 za účelem zajištění parkovacích míst pro vilu Jiřinka s firmou Agent spol. s r. o. se sídlem Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2 na dobu neurčitou za cenu 50.000 Kč/rok vč. DPH.

Usnesení 280/R15/2018

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí nájmu pro Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace za malý a velký sál Sportovního centra Radostova Luhačovice při akci „Mikulášský den“, konané 02.12.2018.

Usnesení 281/R15/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Městské knihovny Luhačovice v termínu 27.–31.12.2018.