Články

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovice konané 09.10.2018

18. 10. 2018 -

Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města Luhačovice konané 09.10.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 253/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 9.000 Kč ze schváleného neinvestičního příspěvku na rok 2018 Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace do rozpočtu Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace formou navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy Luhačovice na rok 2018.

Usnesení 254/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 17.

Usnesení 255/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 992/1 o výměře cca 12 m2 a část pozemku parc. č. 384 o výměře cca 40 m2, vše k. ú. Polichno.

Usnesení 256/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 828/1 k. ú. Polichno o výměře cca 30 m2.

Usnesení 257/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 421/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Lužné, Rumpík, kab. NN“ ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 258/R14/2018

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1297/10 k. ú. Luhačovice o výměře 10 m2.

Usnesení 259/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 58,46 m2 ve II. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova.

Usnesení 260/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 54,19 m2 ve IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova.

Usnesení 261/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 27,79 m2 ve IV. nadzemním podlaží objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova za účelem umístění kanceláří Úřadu práce.

Usnesení 262/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 815/12 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění přesahu balkonu ve prospěch firmy AMO INVEST s. r. o., Sokolovská 1154, Malenovice, 763 02 Zlín za jednorázovou úplatu 250 Kč + příslušné DPH.

Usnesení 263/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na projekt podpory nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta adoporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 264/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na projekt podpory usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest týkající se lesní cesty v k. ú. Řetechov adoporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 265/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci Zlínského kraje na projekt obnovy oken kaple v místní části Polichno. a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 266/R14/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na projekt „Skatepark Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 267/R14/2018

Rada města Luhačovice revokuje Usnesení 247/R13/2018 ze dne 19.09.2018 v tomto znění: Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1891/8 o výměře cca 2 300 m2 a pozemky parc. č. 1615/9 o výměře 280 m2, parc. č. 1615/6 o výměře 476 m2 a parc. č. 1615/8 o výměře 1 524 m2 vše k. ú. Luhačovice za účelem jejich obhospodařování.

Usnesení 268/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů c CENDIS, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Usnesení 269/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje plán zimní údržby místních komunikací v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2018–2019.

Usnesení 270/R14/2018

Rada města Luhačovice schvaluje účast Mgr. Romana Leblocha na schůzi Rady Sdružení lázeňských míst ČR, která se koná 18.-19.10.2018 v Hodoníně.