Články

Zprávy z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 19.09.2018

1. 10. 2018 -

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města Luhačovice konané 19.09.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 238/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dofinancování pracovní pozice chůvy v Mateřské škole Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2018 ve výši 18 tis. Kč a zbývající část financí pro pracovní pozici chůvy pro rok 2019 zařadit do rozpočtu organizace na rok 2019.

Usnesení 239/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16.

Usnesení 240/R13/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 992/1 k. ú. Polichno o výměře cca 150 m2 panu P. Š.

Usnesení 241/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v Domě zvláštního určení Strahov č. p. 383, ul. Holubyho v 1. podlaží o 1 pokoji, kuchyni a příslušenství o celkové výměře 21,19 m2 s panem Z. P. na dobu neurčitou od 01.10.2018.

Usnesení 242/R13/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 786/3, 786/23 a 793/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění nových rozvaděčů a podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě realizované v rámci stavby pod názvem „RVDSL1918_M_Z_LUHA50-LUHA1HR_MET", ve prospěch firmy Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Žižkov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 243/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/201//00166 s Českou telekomunikační infastrukturou a. s. Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 – Žižkov dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 10/I.

Usnesení 244/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje převod nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 53,90 m2 v objektu zdravotního střediska č. p. 315, ul. Masarykova v Luhačovicích uzavřené 01.08.2012 s MUDr. Jitkou Kandrnálovou na právnickou osobu MUDr. Jitka Kandrnálová s. r. o. se sídlem Masarykova 315, Luhačovice.

Usnesení 245/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Dostavba ZŠ Luhačovice – projektová dokumentace", uzavíraný mezi městem Luhačovice a Hutním projektem Frýdek-Místek a. s., 28. října 1495, 73801 Frýdek-Místek a pověřuje starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Dostavba ZŠ Luhačovice – projektová dokumentace".

Usnesení 246/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2441/3 o výměře 40 m2 za účelem zajištění parkovacích míst pro vilu Jiřinka s Ing. M. L. na dobu neurčitou za cenu 50.000 Kč/rok vč. DPH.

Usnesení 247/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1891/8 o výměře cca 750 m2 a pozemky parc. č. 1615/9 o výměře 280 m2, parc. č. 1615/6 o výměře 476 m2 a parc. č. 1615/8 o výměře 1 524 m2, vše k. ú. Luhačovice za účelem jejich obhospodařování.

Usnesení 248/R13/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku na stavbu „Luhačovice – úprava křižovatky ulice Družstevní“ na základě doporučení komise takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924,

nabídková cena včetně DPH 6.571.579,20 Kč,

pořadí č. 2

Nabídka č. 3 STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744, nabídková

cena včetně DPH 6.589.012,59 Kč

Rada města Luhačovice pověřuje starostku města paní Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem EUROVIA CS, a. s. v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 249/R13/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Regenerace sídliště u zámku (ul. Masarykova) Luhačovice – projektová dokumentace“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 Ing. Dušan Šišpera, 28. října 947, 688 01 Uherský Brod, IČ 65321251, nabídková cena bez DPH 555.000,00 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 3 GISarch studio, s. r. o., Pod Léštím 317, 763 26 Luhačovice, IČ 25589199, nabídková cena bez DPH 899.051,00 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 1 K PROJEKT Kročil a Belžík, s. r. o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ 02286424, nabídková cena bez DPH 1.440.000,00 Kč,

Rada města Luhačovice pověřuje starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Ing. Dušan Šišpera, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 250/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje s účinností od 20.09.2018 ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 18/I podle nařízení města Luhačovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

Usnesení 251/R13/2018

Rada města Luhačovice schvaluje bezplatné poskytnutí sálu Rondo MěDK Elektra Luhačovice a 50 parkovacích míst na ul. Nábřeží v termínu 20.–21.10.2018 jako formu spolupráce s Českomoravskou komorou Československého výboru při pořádání Konference ke 100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti.

Usnesení 252/R13/2018

Rada města Luhačovice stanovuje odměnu za vykonanou práci v rámci dohody o pracovní činnosti za výkon služby v JSDH JPO II Luhačovice ve výši aktuální základní sazby minimální mzdy v Kč/hodinu podle zvláštního právního předpisu.

Usnesení 253/R13/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o bezplatném poskytnutí určených plakátovacích ploch v rámci volební kampaně do komunálních voleb 2018 všem kandidujícím subjektům v posledních 16 dnech před jejich konáním.