Články

Zprávy z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 13.06.2018

27. 6. 2018 -

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města Luhačovice konané 13.06.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 136/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, uzavíraný mezi městem Luhačovice a LESPROJEKT BRNO, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno ve znění přílohy č. 4/I a pověřuje starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice.

Usnesení 137/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje harmonogram výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2019.

Žádat o individuální dotaci mohou právnické nebo fyzické osoby.

Dotace je určena na podporu čtyř oblastí:

  • sportu a tělovýchovy,
  • kultury a kulturního dědictví,
  • vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů,
  • na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc.

Žádost lze podat pouze do jedné z vyjmenovaných oblastí.

Žádost se podává na formulářích žádostí, které jsou k dispozici na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz nebo na finančním odboru Městského úřadu, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

Žádosti o dotaci na předepsaném formuláři se všemi vyplněnými údaji včetně všech příloh přijímá město Luhačovice do 03.09.2018 do 12 h prostřednictvím podatelny MěÚ. Žádost je možné podat na podatelně města Luhačovice osobně nebo elektronicky (ve formátu pdf) zaslat na mailovou adresu podatelna@mesto.luhacovice.cz.

Časové razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.

Předkládaný projekt musí být realizován v roce 2019.

Žadatel, který nepředloží žádost ve stanoveném termínu, je vyřazen z výběrového řízení. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Luhačovice – www.mesto.luhacovice.cz do 31.12.2018. Podané projekty včetně jejich příloh město Luhačovice nevrací. Se žadateli, kteří uspěli ve výběrovém řízení, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace.

Usnesení 138/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č. 1/2018 TS Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 6/I.

Usnesení 139/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar ve výši 8.000 Kč Domovu pro seniory Loučka, příspěvková organizace, Loučka 128, Újezd u Valašských Klobouk pro zvýšení kvality života klientů z Luhačovic.

Usnesení 140/R9/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč organizaci Charita Luhačovice, Hradisko 100, Luhačovice na pořízení automobilu pro poskytování sociálních služeb a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace viz příloha č. 9/I.

Usnesení 141/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních neúčelových darů Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace od D. J. KALADA ve výši 1.000 Kč, MORAPRIM s. r. o. ve výši 1.500 Kč, Renopart s. r. o. ve výši 2.000 Kč, A. B.-J., Restaurace Racek ve výši 1.500 Kč a účelového finančního daru od Zálesí a. s. ve výši 4.000 Kč.

Usnesení 142/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018.

Usnesení 143/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12/2018.

Usnesení 144/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice“, uzavíraný mezi městem Luhačovice a LISONĚK, s. r. o., Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod a pověřuje starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice“.

Usnesení 145/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 865/15 v bytovém domě č. p. 865 ul. Družstevní včetně spoluvlastnického podílu id. 603/24904 k pozemku st. pl. 103/4 – zast. plocha a nádvoří o výměře 675 m2 a spoluvlastnického podílu id. 603/24904 k pozemku st. pl. 103/5 o výměře 1 715 m2 v k. ú. Luhačovice nájemci této bytové jednotky paní Z. B., v souladu s Pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.

Usnesení 146/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem pozemek st. pl. 76/1 k. ú. Polichno výměře 191 m2 ve vlastnictví pana M. J. za cenu 200.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 147/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodat část pozemku parc. č. 1974/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 30 m2 panu T. Š. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 148/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 753 k. ú. Luhačovice o výměře 622 m2, který je v majetku ČR – Státního pozemkového úřadu.

Usnesení 149/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 19/I.

Usnesení 150/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě z 01.09.2010 uzavřené s Lázněmi Luhačovice, a. s., předmětem kterého je pronájem 1. podzemního podlaží objektu „Dvoupodlažní parkoviště Solné“ na pozemku st. pl. 1702 k. ú. Luhačovice s 56 parkovacími místy včetně 2 parkovacích míst pro zdravotně znevýhodněné v celkové výměře 1 253 m2 za cenu 589.200 Kč ročně do 31.12.2020.

Usnesení 151/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou nebytové prostory o výměře 103 m2 v přízemí objektu č. p. 137, který je součástí pozemku st. pl. 230 k. ú. Luhačovice v ul. Masarykova.

Usnesení 152/R9/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Městský kamerový monitorovací systém Luhačovice – kamerové body MěDK Elektra, Masarykova 137 pasáž“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 Bezpečnostní systémy s. r. o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ 25530828, nabídková cena bez DPH 260.736 Kč,

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 DAXO s. r. o., Smolina 98, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 29195136, nabídková cena bez DPH 275.096 Kč,

Pořadí č. 3

Nabídka č. 3 ELMO a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 15528588, nabídková cena bez DPH 307.172 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem Bezpečnostní systémy s.r.o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 153/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Digitální povodňový plán města a ORP Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 154/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do účetnictví města dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 24/I.

Usnesení 155/R9/2018

Rada města Luhačovice schvalujesnížení nájemného v objektu č. p. 137, ul. Masarykova v Luhačovicích na 1 Kč/měsíc, a to na dobu od 01.07.2018 do 30.11.2018 včetně úhrady nákladů na otop a spotřebu vody a uzavření dodatku č. 2 s Luhačovským Zálesím, o. p. s., Osvobození 25, 76321 Slavičín.

Usnesení 156/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou POLUSS, Masarykova 263, Luhačovice na realizaci bezbariérového vstupu a opravy fasády městské knihovny.

Usnesení 157/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města poskytnout formou výpůjčky nebytové prostory v přízemí objektu č. p. 950 na pozemku st. pl. 1377 k. ú. Luhačovice:

1. nebytové prostory o výměře 13,5 m2 v přízemí objektu pro Luhačovický okrašlovací spolek Calma, o. s.

2. nebytové prostory o výměře 38,76 m2 v přízemí objektu pro folklórní soubor Malé Zálesí, občanské sdružení

Usnesení 158/R9/2018

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 536/33 k. ú. Luhačovice.

Usnesení 159/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje podmínky prodeje na prodejní ploše na parc. č. 2839/1 k. ú. Luhačovice ve znění přílohy č. 30/I.

Usnesení 160/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2018 o volném pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice ve znění přílohy č. 31/I.

Usnesení 161/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2018 o nakládání s komunálním odpadem ve znění přílohy č. 32/I.

Usnesení 162/R9/2018

Rada města Luhačovice schvalujeuzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a poskytování servisní podpory - „pořízení IS pro ORP Luhačovice, příspěvkové organizace a organizační složku města Luhačovice“ se společností VERA, spol. s r. o., Lužná 716/2, Praha 6 - Vokovice ve znění přílohy č. 33/I.

Usnesení 163/R9/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města stanovit počet členů Zastupitelstva města Luhačovice na volební období 2018-2022 na 21 členů.

Usnesení 164/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny řediteli Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Romanu Leblochovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 30 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 165/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny ředitelce Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace Bc. Janě Malaníkové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 40 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 166/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny řediteli Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Josefu Pučalíkovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 30 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 167/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny řediteli Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Tomáši Mejzlíkovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 40 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 168/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny ředitelce Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Haně Slovákové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 40 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 169/R9/2018

Rada města Luhačovice schvalujevyplacení pololetní odměny ředitelce Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Evě Tomalové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 40 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 170/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vyplacení pololetní odměny ředitelce Městské knihovny Luhačovice Taťáně Heinzové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 40 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 171/R9/2018

Rada města Luhačovice schvaluje účast Bc. Lucie Suchánkové na Otvírání lázeňské sezóny v Ustroni v termínu 15.06.-17.06.2018.