Články

Zprávy z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 25.04.2018

9. 5. 2018 -

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města Luhačovice konané 25.04.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 80/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje finanční dar Domovu pro seniory Napajedla, p. o. Husova 1165,76361 Napajedla ve výši 2.000 Kč na zkvalitnění života klientů.

Usnesení 81/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018.

Usnesení 82/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví úplatným převodem pozemek parc. č. 1518/4 k. ú. Luhačovice o výměře 2 654 m2.

Usnesení 83/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek st. pl. 1071 k. ú. Luhačovice o výměře 23 m2 vlastníkům garáže umístěné na tomto pozemku.

Usnesení 84/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout si část pozemku st. pl. 275 o výměře 150 m2 ve vlastnictví firmy MANAG development, a. s., pro účely veřejného parkoviště pod poštou na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.10.2018.

Usnesení 85/R6/2018

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník ul. Hradisko Luhačovice“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, nabídková cena včetně DPH 2.036.557 Kč.

Rada města Luhačovice pověřujestarostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem COLAS CZ, a. s. v souladu s nabídkou dodavatele.

Usnesení 86/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dostavba ZŠ Luhačovice – projektová dokumentace“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám.

Usnesení 87/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje převod nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor o výměře 419 m2 v objektu bez č. p., umístěném na pozemku st. pl. 1311 k. ú. Luhačovice, uzavřené 10.03.2017 s P. D. na právnickou osobu Nipigon s. r. o., se sídlem Římská 526/20, 120 00 Praha 2 Vinohrady, jejímž jediným společníkem je P. D.

Usnesení 88/R6/2018

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 1912/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 260 m2 a část pozemku parc. č. 1913/1 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 600 m2.

Usnesení 89/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje pronájem bytu v objektu č. p. 1, Luhačovice, místní část Polichno panu M. S.

Usnesení 90/R6/2018

Rada města Luhačovice jmenuje Ing. Milana Levkova pověřencem pro ochranu osobních údajů pro město Luhačovice a jím zřízené příspěvkové organizace.

Usnesení 91/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje organizační řád Městského úřadu Luhačovice ve znění přílohy č. 18/I (není součástí textu).

Usnesení 92/R6/2018

Rada města Luhačovice schvaluje ukončení platnosti školního autobusového spojení linky 820425 ČSAD Vsetín, a. s. k 30.04.2018. Jedná se o autobusový spoj č. 5 (7:35 h Luhačovice, aut. st. – 7:50 h Luhačovice, Kladná Žilín, škola) a č. 10 (8:00 h Luhačovice, Kladná Žilín, škola – 8:15 h Luhačovice, aut. st.)

Usnesení 93/R6/2018

Rada města Luhačovice jmenuje Mgr. Luďku Mejzlíkovou, Marii Koutnou a Taťánu Heinzovou členy Školské rady Základní školy Luhačovice na období let 2018-2021.

Usnesení 94/R6/2018

Rada města Luhačovice ruší usnesení č. 52/R4/2018 ze 4. schůze rady města, konané 14.03.2018.