Články

Zprávy z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 10.01.2018

15. 1. 2018 -

Výpis usnesení z 1. schůze Rady města Luhačovice konané 10.01.2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 1/R1/2018

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.

Usnesení 2/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2018.

Usnesení 3/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 1864/3 o výměře cca 200 m2 za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 4/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnit část pozemku parc. č. 2151 k. ú. Řetechov o výměře 75 m2 v majetku města za část pozemku parc. č. 1098/1 k. ú. Řetechov o výměře 70 m2 v majetku paní R. P. za podmínky úhrady nákladů rovným dílem.

Usnesení 5/R1/2018

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v Domě zvláštního určení „Strahov" č. p. 383, ul. Holubyho ve 2. podlaží o 1 pokoji a příslušenství o velikosti 21,07 m2 včetně sklepu a balkonu s paní R. G. na dobu neurčitou od 01.02.2018.

Usnesení 6/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1033/12, 1033/14, 1211/3, 1211/5 a 2486/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox – Kolokace Zálesí, a. s. závod ZEUS" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 7/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 450/15, k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění přípojky elektro - kabelu NN a šachty pro přepojení tlakové stanice realizované pod názvem „Vybudování ATS, Rosa Luhačovice" ve prospěch firmy VaK Zlín a. s. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm za přípojku a 4.000 Kč za umístění šachty + příslušné DPH.

Usnesení 8/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o narovnání, jejímž předmětem bude povinnost města Luhačovice k vrácení kupní ceny ve výši 34.000 Kč panu Ing. J. V. za pozemky parc. č. 1237/3 a 1238/3 k. ú. Luhačovice, které byly vydané paní I. T. a prohlášení stran o definitivním vypořádání všech práv a závazků z uzavřené kupní smlouvy.

Usnesení 9/R1/2018

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Chodník ul. Hradisko Luhačovice“ a doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.