Články

Terminál Luhačovice

19. 9. 2017 -

Město Luhačovice připravuje realizaci projektu s názvem Terminál Luhačovice. Tento záměr bude možné realizovat na ploše stávajícího autobusového nádraží s přímou návazností na železniční dopravu. Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží ve městě Luhačovice a kvalitnější propojení s vlakovým nádražím v ulici Nádražní. 

 V současné době je autobusové nádraží tvořené šesti stanovišti, přičemž jedno stanoviště příměstské linky je umístěno samostatně před vstupem na vlakové nádraží. Na základě projednání situace se zástupci společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje bylo navrženo zjednodušení dopravní situace se zastavováním autobusů pouze na pěti stanovištích. Součástí projektu je také nahrazení stávající křižovatky s přisazenou točnou pro autobusy standardní okružní křižovatkou, která jednak zklidní a zpřehlední pohyb v křižovatce, tak současně umožní otáčení autobusů a jejich nájezd do prostoru autobusového nádraží. Kompletní reorganizací dopravního prostoru dojde k úpravě stávajících prostor autobusového nádraží a veřejného prostranství. Nový dopravní terminál autobusového nádraží bude přestupním uzlem regionálního významu s kombinací autobusových linek začínajících i projíždějících.

Samotná stavba dopravního terminálu zahrnuje nové prostory autobusového nádraží s nástupišti a stáními pro autobusy. Úpravu místních komunikací, prostor pro otáčení autobusů a parkovací stání v tzv. systému K+R pro krátkodobou obsluhu autobusového nádraží (příjezd vozidel s cestujícími, krátkodobé čekání na cestující, vozidla taxislužby). Projekt zahrnuje také realizaci 12 nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R (Bike and Ride), stání pro kola jsou umístěna v bezprostřední blízkosti nástupišť autobusového terminálu i železniční stanice. Dále dojde k realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, přechody pro chodce, veřejné osvětlení) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně). Nepřímým dopadem, kterého bude díky realizaci předkládaného projektu dosaženo, bude zvýšení atraktivity města Luhačovice, jeho rozvoj a zlepšení kvality života obyvatel i návštěvníků.

Primární cílová skupina obsahuje obyvatele města Luhačovice, kteří využívají autobusovou dopravu na cestě do zaměstnání, školy či cestování po Zlínském kraji, případně České republice. Sekundární cílovou skupinou jsou návštěvníci města Luhačovice. Projekt bude mít pozitivní dopad na kvalitu života obyvatelstva Luhačovic a kvalitnější a komfortnější dopravní dostupnost bližšího i vzdálenějšího okolí. Obyvatelé pohodlně zaparkují svá vozidla či jízdní kola přímo u nádraží a ihned nastoupí na autobusovou linku, případně přestoupí na železniční dopravu. Pozitivní dopad bude mít i na imobilní osoby, a to díky bezbariérovým úpravám řešené lokality. Revitalizace autobusového nádraží a přilehlého parkoviště rovněž kladně ovlivní životní prostředí díky výsadbě nové zeleně včetně travnatých ploch.

Žádost o dotaci bude podána do 73. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“. V roce 2018 je naplánováno výběrové řízení na dodavatele, v roce 2019 pak samotná výstava dopravního terminálu. Projekt bude ukončen kolaudací stavby a uvedením do provozu v měsíci říjnu 2019. Celkový rozpočet projektu představuje 17,5 mil. Kč.