Články

MAS Luhačovské Zálesí dne 21. 7. 2017, v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, vyhlásila první výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

28. 7. 2017 -

                                                     

 

 

 

 

Výzva je zaměřena na dvě oblasti (viz tzv. Fiche), a to na podporu zemědělských podnikatelů a na založení nebo rozvoj vybraných nezemědělských činností mikro a malých podniků působících ve venkovských oblastech Luhačovského Zálesí. Pro první oblast je vyčleněno přes 2,5 mil. Kč, pro nezemědělské činnosti pak téměř 2,3 mil. Kč. Předmětem dotace může být např. pořízení strojů a technologií, u nezemědělců vybavení provozovny podnikatelské činnosti, příp. jiné. Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 50 tis. Kč, u zemědělských subjektů je dle daných podmínek výše dotace min. 50 %, v případě nezemědělských činností je to max. 45 % ze způsobilých výdajů. Projekty jsou přijímány na MAS do 21.8.2017, do 14:00 hod.

 

Konkrétní záměr, stejně jako vybranou nezemědělskou činnost či oprávněnost žádat do uvedených oblastí doporučujeme vždy konzultovat. Při výběru projektů je hodnoceno splnění tzv. preferenčních (výběrových) kritérií, např. je zvýhodněn vznik nového pracovního místa, pořízení modernějších strojů/technologií, dále např. účast na semináři aj. Text výzvy, bližší informace k výběrovým kritériím pro jednotlivé oblasti (jednotlivé Fiche), ke způsobu podání, a dále k pravidlům jsou uvedeny na: http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/realizovane-vyzvy-2014/

  

Seminář pro žadatele proběhne ve středu 2. 8. 2017 od 10:00 hod. v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Luhačovicích. Případní zájemci nechť si včas rezervují místo na níže uvedeném kontaktu.

 

Další informace a rady k vyhlášené výzvě poskytuje:

Ing. Veronika Francová

Tel.: 776 895 929

E-mail: salova@luhacovskezalesi.cz