Články

UPOZORNĚNÍ - SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2017

27. 3. 2017 -

 

Městský úřad Luhačovice, odbor finanční, upozorňuje občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů splatný jednorázově nejpozději do 31.05.2017.

 

Výše sazby poplatku pro rok 2017 zůstává nezměněna tj. 650 Kč/poplatníka. Výčet osvobození a úlev je uveden v čl. 35 vyhlášky – celé znění je k dispozici na webových stránkách www.mesto.luhacovice.cz v části „dokumenty města“.

     POPLATEK LZE UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 31.05.2017:

         hotově nebo platební kartou v pokladně MěÚ Luhačovice

                Po, St: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00

                Út, Čt, Pá 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:30

         bezhotovostním převodem na b.ú. č. 1409197309/0800

                 k. s. 0308,

                 v. s. = číslo poplatníka z evidence MěÚ Luhačovice

 

     Informace k platbám získáte na tel.: 577 197 436-7 nebo

     e-mail: vebrova@mesto.luhacovice.cz, zahorovska@mesto.luhacovice.cz

 

Poplatek pro rok 2017 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem v Luhačovicích, 

  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Luhačovicích – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Luhačovice,

  3. cizinec, který pobývá na území Luhačovic přechodně po dobu delší 3 měsíců – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Luhačovice,

  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Luhačovic – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Luhačovice,

  5. mající ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci (pokud již nehradí poplatek dle bodu 1-4), byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu – povinnost přihlásit se k místnímu poplatku osobně na MěÚ Luhačovice.