Články

Zprávy z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 21.12.2016

4. 1. 2017 -

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města Luhačovice konané 21.12.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 386/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o výkonu architektonické činnosti pro město Luhačovice na rok 2017 s Ing. arch. Jaroslavem Habartou.

Usnesení 387/R21/2016

Rada města Luhačovice schvalujepřijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace od firmy KALADA ve výši 5.000 Kč.

Usnesení 388/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje prominutí nájmu Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace za malý a velký sál Sportovního centra Radostova Luhačovice v rámci konání Mikulášského sportovního dne 04.12.2016.

Usnesení 389/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančního daru Mateřskou školou Luhačovice, příspěvková organizace od pana Stanislava Duháně ve výši 1.000 Kč.

Usnesení 390/R21/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace TJ SOKOL Luhačovice, Masarykova 228, Luhačovice ve znění přílohy č. 8/I.

Usnesení 391/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje vyhlášení II. kola výběrového řízení na poskytnutí individuálních dotací města Luhačovice pro rok 2017 ve znění přílohy č. 10/I.

Usnesení 392/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje starostce města Luhačovice Ing. Bc. Marii Semelové náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou v roce 2015.

Usnesení 393/R21/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva města za každou účast na jednání výborů a komisí 210 Kč s výjimkou zaměstnanců města a peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva města ve výši:

• předseda osadního výboru: 314 Kč měsíčně

• člen osadního výboru: 157 Kč měsíčně

a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.02.2017.

Usnesení 394/R21/2016

Rada města Luhačovice schvalujerozpočtové opatření č. 17.

Usnesení 395/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1326/15 k. ú. Luhačovice o výměře cca 660 m2 na dobu neurčitou s panem T. H. za cenu 660 Kč/rok za účelem jeho obhospodařování a chování včel.

Usnesení 396/R21/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1864/1, 1865/2, 1867/2 a 1876/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění veřejné komunikační sítě realizované pod názvem „Metropolitní optická síť Orthodox - Luhačovice Přípojka Zálesí a. s. Uherskobrodská 119" ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, Břevnov za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 397/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města směnit části pozemku parc. č. 887/23 k. ú. Polichno o výměře 185 m2 a části pozemku parc. č. 591 k. ú. Polichno o výměře 570 m2 v majetku firmy ZÁLESÍ agro a. s. za pozemky parc. č. 915/27 o výměře 2 621 m2 a parc. č. 915/28 o výměře 3 196 m2 v k. ú. Kladná Žilín v majetku města.

Usnesení 398/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 31.01.2003 na užívání objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1311 (bowling) dohodou ke dni 15.01.2017 s firmou BELPO – PRODUKT s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 za podmínky, že nebude nájemci vrácena zbývající umořovaná částka investovaných nákladů.

Usnesení 399/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejněnízáměr města pronajmout na dobu neurčitou objekt bez č. p. na st. pl. 1311, k. ú. Luhačovice (bowling) o celkové výměře 419 m2 v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice.

Usnesení 400/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o darování elektronického systému evidence docházky v hodnotě 32.250 Kč bez DPH pro Městskou policii Luhačovice společností Bezpečnostní systémy s. r. o.

Usnesení 401/R21/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Vnitřní předpis č. 1/2017 pro evidenci, uložení a skladování zbraní a střeliva a zacházení se zbraněmi a střelivem, které jsou v držení Města Luhačovice ve znění přílohy č. 26/I.

Usnesení 402/R21/2016

Rada města Luhačovice bere na vědomí Provozní řád odchytového kotce pro dočasné umístění zvířat ve znění přílohy č. 27/I.