Články

Zprávy z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 23.11.2016

5. 12. 2016 -

Výpis usnesení z 20. schůze Rady města Luhačovice konané 23.11.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 329/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt „28. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 330/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitobecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 5/I.

Usnesení 331/R20/2016

Rada města Luhačovice vydává Nařízení města Luhačovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění, které je přílohou č. 6/I.

Usnesení 332/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ceny za stání silničních motorových vozidel ve městě Luhačovice, platné ode dne nabytí účinnosti nařízení města Luhačovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu. Ceník je přílohou č. 7/I.

Usnesení 333/R20/2016

Rada města Luhačovice vydává Nařízení města Luhačovice č. 4/2016, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění, které je přílohou č. 8/I.

Usnesení 334/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 pro lesy do 50 ha výměry ve správním obvodu ORP Luhačovice takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 3 LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 65279191, nabídková cena za 1 ha lesního pozemku včetně DPH 713,90 Kč

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 TAXONIA CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88a, 779 00 Olomouc, IČ 27068897, nabídková cena za 1 ha lesního pozemku včetně DPH 726 Kč

Pořadí č. 3

Nabídka č. 2 Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079, nabídková cena za 1 ha lesního pozemku včetně DPH 759,88 Kč

Rada města Luhačovice pověřujestarostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, v souladu s nabídkou uchazeče.

Usnesení 335/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit se zpracováním změny ÚP Luhačovice místní část Řetechov – přeložku trasy VVN ze stávajících ploch TE 89 a TE 90.

Usnesení 336/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Zprávu o uplatňování územního plánu Luhačovice v uplynulém období 2012–2016 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu Luhačovice dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení 337/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2017.

Usnesení 338/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit limitní částku pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Luhačovice v roce 2017 ve výši 2.700 tis. Kč.

Usnesení 339/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace pořídit z vyšších výnosů v roce 2016 turistické navigace v hodnotě 9.663 Kč, softwarové vybavení – licence Domeček v hodnotě 6.900 Kč, antivir v hodnotě 3.494 Kč.

Usnesení 340/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částky 1.200.000 Kč Sportovnímu centru Radostov Luhačovice, příspěvková organizace z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku v rámci rozpočtu na rok 2016. Vytvořený investiční fond použít na nákup osobního automobilu v hodnotě cca 350 tis. Kč včetně DPH a středotlakové UV lampy do relaxačního bazénu v hodnotě cca 416.000 Kč včetně DPH.

Usnesení 341/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit převod částky 1.000.000 Kč Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace z neinvestičního příspěvku do investičního příspěvku v rámci rozpočtu na rok 2016.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu městauložit odvod 1 mil. Kč z investičního fondu MěDK do rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 342/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace ve znění:

Výdaje

Příjmy

537

24.000

602

24.000

563

1.000

602

1.000

518

400.000

602

400.000

 

425.000

 

425.000

 

Usnesení 343/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR Městskou knihovnou Luhačovice za účelem obnovy výpočetní techniky a s dofinancováním vlastními prostředky v rámci rozpočtu 2017.

Usnesení 344/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR Městskou knihovnou Luhačovice za účelem pořízení nového knihovnického systému Tritius v Městské knihovně Luhačovice a s dofinancováním vlastními prostředky v rámci rozpočtu 2017.

Usnesení 345/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu nástavby vozidla pro sběr a odvoz komunálního odpadu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace v roce 2016 a 2017.

Usnesení 346/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve znění přílohy č. 23/I.

Usnesení 347/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit použití investičního fondu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace na nákup “Odvlhčovacího systému Osmodry“ do obřadní síně v hodnotě cca 44 tis. Kč bez DPH.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí investičního příspěvek ve výši 2.000 Kč Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace v rámci rozpočtu 2016.

Usnesení 348/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí finančních darů Základní školou Luhačovice, příspěvková organizace:

• 2.000 Kč od BiFu Luhačovice na učební pomůcky pro žáky,

• 5.000 Kč od Studio Tryangel s.r.o. na sportovní vybavení a pomůcky,

• 10.000 Kč od ADEON CZ s.r.o. na učební pomůcky pro žáky.

Usnesení 349/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace o 87.000 Kč za účelem financování nepředvídaných nákladů:

opravu učebních pomůcek (klavíru, mikroskopů a vybavení jazykových učeben) ve výši 25.000 Kč, vodného (vaření Mateřské školy v naší jídelně) ve výši 20.000 Kč, receptur a nádobí do školních jídelen pro vaření diet 10.000 Kč, svářečského průkazu školníka 5.000 Kč, drobného majetku (pracovní stůl do poč. učebny v budově jeslí, sedací souprava ŠD) 7.000 Kč, navýšené bankovní služby 10.000 Kč, materiálu na opravy a nové poč. spojení (server) 10.000 Kč.

Usnesení 350/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace ve znění:

• DDHM + 41.000 Kč

• Nákup služeb – 41.000 Kč

Usnesení 351/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice č. PO 34/2016 uzavřené s FK Luhačovice, z.s. ve znění přílohy č. 28/I.

Usnesení 352/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 15.

Usnesení 353/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 16.

Usnesení 354/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2016 a 2017 s Českou spořitelnou a.s. ve znění přílohy č. 31/I.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města pověřit starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2016 a 2017 s Českou spořitelnou a.s.

Usnesení 355/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt úplatným převodem pozemky st. pl. 1169/1 o výměře 26 m2, st. pl. 1197/2 o výměře 114 m2 a parc. č. 1845/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Luhačovice z majetku firmy BENT HOLDING, a.s., třída Tomáše Bati 3910, 76001 Zlín za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 356/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodat část pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Řetechov manželům Ing. M. a Ing. L. Z. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 357/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části kanalizace v ul. Slunná umístěné na pozemcích parc. č. 780/45 a parc. č. 959/4 k. ú. Luhačovice společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. za cenu 5.000 Kč.

Usnesení 358/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout na dobu neurčitou část pozemku parc. č. 1326/15 k. ú. Luhačovice o výměře cca 660 m2 za účelem jeho obhospodařování a chování včel.

Usnesení 359/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny o 4 % za prodej bytových jednotek 635/7, 635/8, 636/7 a 636/8 v nástavbách bytových domů č. p. 635 a 636 ul. Příční a bytových jednotek 647/7, 647/8 v domě č. p. 647, 651/7, 651/8 v domě č. p. 651 a 652/7, 652/8 v domě č. p. 652 ul. Nábřeží v Luhačovicích z důvodu změny plátce daně z nabytí nemovitých věcí, kterým je od 01.11.2016 kupující na základě zákona č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 

Usnesení 360/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. 261/Z14/2014–2018 z 08.09.2016, která spočívá ve výměně přílohy dotčených pozemků.

Usnesení 361/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě s firmou KLIMASTAV, s.r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice na prodej objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1191, pozemku st. pl. 1191, parc. č. 1864/3 a id. 1/2 parc. č. 1864/4 k. ú. Luhačovice. V článku III. Rozvazovací podmínka účinnosti smlouvy se ruší znění odst. 1) a nahrazuje tímto zněním: Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje, že do 01.12.2018 bude zahájena stavba polyfunkčního objektu s malometrážními byty. Dále se ruší znění odst. 2) a nahrazuje se tímto zněním:

V případě, že kupující nesplní své závazky ve lhůtě uvedené v odst. 1) tohoto článku, smlouva se ruší a strany jsou povinny vrátit si plnění poskytnutá na základě této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení kupujícímu. Doručením oznámení o odstoupení tato smlouva zanikne. Tuto podmínku smluvní strany shodně považují za podmínku rozvazovací ve smyslu občanského zákoníku.

Usnesení 362/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit ukončení záměru prodeje bytů v bytovém domě č. p. 864, 865 a 866 ul. Družstevní v Luhačovicích.

Usnesení 363/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 41/I.

Usnesení 364/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 42/I.

Usnesení 365/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválituzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku ve znění přílohy č. 43/I.

Usnesení 366/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice“.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 367/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Luhačovice – nasvětlení a stavební úpravy přechodu pro chodce – hotel Havlíček“.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 368/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Městský dům kultury Elektra Luhačovice, projektová dokumentace včetně rozpočtu rekonstrukce interiéru kinosálu“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 1 SOLICITE s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČ 02232651, nabídková cena 479.000 Kč bez DPH

Rada města Luhačovice pověřuje starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem SOLICITE s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, v souladu s nabídkou uchazeče.

Usnesení 369/R20/2016

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro veřejnou zakázku „Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice“ ve složení:

členové: Ing. Josef Pučalík, Šárka Majtnerová, Ing. Magdalena Blahová,

náhradníci: Ing. Petra Polášková, Ing. Vladislav Běhunek, Ing. Jiří Šůstek.

Usnesení 370/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace zpět do majetku města Luhačovice dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 48/I.

Usnesení 371/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o nenávratný finanční příspěvek z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt „Revitalizácia časti zámku v Hlohovci s cieľom zvýšenia jeho atraktivity a rozšírenia cezhraničnej spolupráce s mestom Luhačovice“ na základě dohody o spolupráci s vedoucím partnerem projektu městem Hlohovec.

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválitdofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

Usnesení 372/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit předání majetku města Luhačovice k hospodaření TS dle předloženého návrhu, viz příloha č. 50/I.

Usnesení 373/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Smlouvu o dílo – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Budova č. 137, Luhačovice – rekonstrukce tepelného zdroje a soustavy ÚT včetně instalace OZE a systému IRC“ ve znění přílohy č. 51/I.

Usnesení 374/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje plán zimní údržby místních komunikací v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2016–2017 ve znění přílohy č. 53/I.

Usnesení 375/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Městské knihovny Luhačovice ve dnech 27.12., 29.12. a 30.12.2016.

Usnesení 376/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Mateřské školy Luhačovice v termínu 23.12.–30.12.2016 a omezení provozu zařízení na jednu třídu dne 02.01.2017.

Usnesení 377/R20/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Domu dětí a mládeže Luhačovice v termínu 19.12.2016–02.01.2017.

Usnesení 378/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny za období září-prosinec 2016 řediteli Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Romanu Leblochovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 33 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 379/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny za období červenec-srpen 2016 ředitelce Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Danuši Čuříkové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 17 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 380/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny ředitelce Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace Bc. Janě Malaníkové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 50 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 381/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny řediteli Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Tomáši Mejzlíkovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 50 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 382/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny řediteli Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Josefu Pučalíkovi v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 45 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 383/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny ředitelce Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Haně Slovákové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 50 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 384/R20/2016

Rada města Luhačovice rozhodla o vyplacení pololetní odměny ředitelce Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Evě Tomalové v souladu s naplněním kritérií pro hodnocení činnosti ve výši 50 % platového tarifu platného v hodnoceném období.

Usnesení 385/R20/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit založení spolku Kulturní Luhačovice z.s., společně s dalšími zakladateli podle § 218 občanského zákoníku,

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit stanovy spolku Kulturní Luhačovice z.s. ve znění přílohy č. 68/I,

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města delegovat za město Luhačovice do funkce člena výboru spolku Kulturní Luhačovice z.s. starostku města Ing. Bc. Marii Semelovou.