Články

Zprávy z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 02.11.2016

9. 11. 2016 -

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města Luhačovice konané 02.11.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 319/R19/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví úplatným převodem za cenu v čase a místě obvyklou pozemek st. pl. 1326 zast. plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je objekt bez č. p. a pozemek parc. č. 1365/4 – ostatní plocha o výměře 899 m2 vše v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 320/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt úplatným převodem pozemky st. pl. 1169/1 o výměře 26 m2, st. pl. 1197/2 o výměře 114 m2 a par. č. 1845/4 o výměře 79 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 321/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města prodat část pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 145 m2 v k. ú. Řetechov.

Usnesení 322/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Bytový dům Strahov, č. p. 383 Luhačovice – výměna oken“ a zaslání výzvy na podání nabídky firmám:

  • JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o., Valašské Příkazy 26, 756 12,
  • PRAŽÁK s.r.o., Školní 77, 696 05 Milotice u Kyjova,
  • Truhlářství Petr Dvořák, Záhorovice 350, 687 35,
  • ALBO okna-dveře s.r.o., Osek nad Bečvou 191, 751 22,
  • TP EUROokna s.r.o., Velké Karlovice 1066, 756 06,
  • RC SYSTEM s.r.o., Chmelnice 457, 687 71 Bojkovice.

Usnesení 323/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje zveřejnění záměru města prodat část kanalizace v ul. Slunná společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Usnesení 324/R19/2016

Rada města Luhačovice rozhoduje o zrušení výběrového řízení na zpracovatele lesních hospodářských osnov – LHO Brumov, zařizovací obvod Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027.

Odůvodnění: Vzhledem k námitkám vůči zadávacím podmínkám výběrového řízení, které podal jeden z uchazečů o veřejnou zakázku, je třeba přepracovat zadávací dokumentaci.

Usnesení 325/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 pro lesy do 50 ha výměry ve správním obvodu ORP Luhačovice a oslovení těchto firem:

• LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno,

• Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek,

• TAXONIA CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc,

• TAXLES s.r.o., Výkleky 86, 751 25.

Usnesení 326/R19/2016

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi veřejné zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 ve složení:

členové: Radomil Kop, Ing. Martin Hurta, Ing. Magdalena Blahová,

náhradníci: Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Petr Záhorovský, PhDr. František Hubáček.

Usnesení 327/R19/2016

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 14.

Usnesení 328/R19/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí znění Zakladatelské smlouvy a stanov dobrovolného svazku obcí "Sdružení obcí střední Moravy" ve znění navrženém správním výborem SOSM 14.10.2016, viz příloha č. 17/I.