Články

Zprávy ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 06.10.2016

18. 10. 2016 -

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města Luhačovice konané 06.10.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 289/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 pro lesy do 50 ha výměry ve správním obvodu ORP Luhačovice a oslovení těchto firem:

• LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno,

• Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek,

• TAXONIA CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc,

• ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

• SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž,

• TAXLES, s.r.o., Výkleky 86, 751 25.

Usnesení 290/R17/2016

Rada města Luhačovice jmenujekomisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi veřejné zakázky na zpracování lesních hospodářských osnov Brumov, zařizovacího obvodu Luhačovice, na období platnosti od 01.01.2018 do 31.12.2027 ve složení:

členové: Ing. Martin Hurta, Ing. Magdalena Blahová, Radomil Kop,

náhradníci: PhDr. František Hubáček, Ing. Petr Záhorovský, Ing. Bc. Marie Semelová.

Usnesení 291/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy příkazní k výkonu činností na úseku územního plánování pro odbor stavební MěÚ Luhačovice s Ing. Marcelou Malou po dobu zástupu pracovníka na mateřské dovolené.

Usnesení 292/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 18.750 Kč Mateřskou školou Luhačovice, příspěvková organizace v rámci Grantu školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2016.

Usnesení 293/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč organizaci Jurkovičův svět, o.s., Pod Léštím 317, Luhačovice v roce 2016 na realizaci nového 3D modelu do miniexpozice „Minigalerie rozhleden" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace.

Usnesení 294/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2839/2016/ŽPZE mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice na hospodaření v lesích.

Usnesení 295/R17/2016

Rada města Luhačovice rozhoduje v souladu s Příručkou pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 o zrušení výběrového řízení „Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky“.

Odůvodnění: Výše uvedená veřejná zakázka má být spolufinancována z prostředků Programu rozvoje venkova. Dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 má zadavatel v uzavřené výzvě vybírat z minimálně tří obdržených nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána pouze jedna nabídka. Z tohoto důvodu je zadavatel nucen výběrové řízení zrušit.

Usnesení 296/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky“ formou otevřené výzvy.

Usnesení 297/R17/2016

Rada města Luhačovice jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Luhačovice – rozvoj lokality Jezírko lásky“ ve složení:

členové: Radomil Kop, Ing. Vladislav Běhunek, Ing. Jiří Šůstek,

náhradníci: David Ruman, Radek Kunovský, Ing. Magdalena Blahová.

Usnesení 298/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemkům ze dne 25.06.2013 s paní E. N., předmětem kterého bude změna termínu uzavření kupní smlouvy nejpozději do 15.12.2017.

Usnesení 299/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření smlouvy o narovnání, jejíž předmětem bude úhrada elektrické energie za období
01.–18.01.2016 mezi městem Luhačovice, příspěvkovými organizacemi města a Energií PRO, o.p.s.

Usnesení 300/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna termínu ukončení stavebních prací.

Usnesení 301/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na užívání pozemku parc. č. 480/7 k. ú. Luhačovice o výměře 118 m2 s paní E. M. za cenu 100 Kč/rok.

Usnesení 302/R17/2016

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů ve městě Luhačovice“ a dofinancování projektu z rozpočtu města.