Články

Zprávy ze 14. schůze Rady města Luhačovice konané 03.08.2016

12. 8. 2016 -

Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města Luhačovice konané 03.08.2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Usnesení 216/R14/2016

Rada města Luhačovice schvalujepřijetí věcného daru od WELLPES ve výši 1.100 Kč, finančního účelového daru od firmy Zálesí a.s. ve výši 3.000 Kč, od TVD – Technická výroba a.s. ve výši 2.000 Kč, finančního neúčelového daru ve výši 1.500 Kč od Racek Restaurace, 2.000 Kč od firmy Renopart s.r.o., 1.000 Kč od firmy Kalada, 1.500 Kč od firmy Moraprim s.r.o., 2.000 Kč od Lékárny u Sokolovny - Eva Valentová Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace.

Usnesení 217/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje podání žádosti Domem dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace o poskytnutí individuální podpory v roce 2016 Krajským úřadem Zlínského kraje – tzv. „Měkké vzdělávací aktivity BESIP“ na akce v rámci Týdne mobility.

Usnesení 218/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Organizační směrnici č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje Směrnice č. 6/2011, odpisování dlouhodobého majetku.

Usnesení 219/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení NIP Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace o 16.000 Kč v roce 2016 z důvodu zvýšené úhrady za změnu licence mzdového programu PERM 3.

Usnesení 220/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje navýšení NIP Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace o 12.000 Kč v roce 2016 z důvodu zachování předplavecké výuky dětí v MŠ a úhrady provozních nákladů a mezd lektorů plavecké školy.

Usnesení 221/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10.

Usnesení 222/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení opravy místní komunikace v Kladné Žilíně v roce 2016 a navýšit neinvestiční příspěvek Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace o cca 300.000 Kč.

Usnesení 223/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje věcný dar krmivo pro zvěř Mysliveckému spolku Kladná Žilín v hodnotě 5.042 Kč.

Usnesení 224/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc. č. 1974/2 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 90 m2 panu M. R. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 225/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 1683/3 o výměře 25 m2 a parc. č. 1681/2 o výměře 4 m2 v k. ú. Luhačovice firmě TOM Transport, s.r.o., Pod Léštím 766, Luhačovice za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 226/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit nabýt do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 749/4 k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 za cenu 300 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

Usnesení 227/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku st. pl. 751 o výměře cca 20 m2 za část pozemku parc. č. 740/3 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Luhačovice.

Usnesení 228/R14/2016

Rada města Luhačovice neschvaluje ke zveřejnění záměr města prodat pozemek parc. č. 2440/32 k. ú. Luhačovice o výměře 678 m2.

Usnesení 229/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění pronájem části pozemku parc. č. 1800/2 a 1800/1 k. ú. Kladná Žilín o celkové výměře cca 380 m2.

Usnesení 230/R14/2016

Rada města Luhačovice rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice – nasvětlení a stavební úpravy přechodů pro chodce“ takto:

Pořadí č. 1

Nabídka č. 2 COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, divize Silniční stavitelství, oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín - Příluky, IČ 26177005, nabídková cena bez DPH 745.421,35 Kč

Pořadí č. 2

Nabídka č. 1 EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín, IČ 45274924, nabídková cena bez DPH 754.749 Kč

a pověřujestarostku města Ing. Bc. Marii Semelovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ, region Zlínský, Pančava 492, 760 01 Zlín - Příluky, v souladu s nabídkou uchazeče.

Usnesení 231/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města propachtovat pozemky, které obhospodařuje firma ZÁLESÍ agro a.s. v k. ú. Kladná Žilín, Luhačovice, Polichno a Řetechov.

Usnesení 232/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 2441/3 k. ú. Luhačovice o výměře cca 40 m2.

Usnesení 233/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě z 24.06.2016 s firmou SEVEZA spol. s r.o. k veřejné zakázce "Rekonstrukce kuchyně MŠ v Luhačovicích".

Usnesení 234/R14/2016

Rada města Luhačovice doporučuje zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města specifikovaných v příloze pro umístění stavby "OK Luhačovice, Zahradní čtvrť, Družstevní, Masarykova", spočívající v umístění telekomunikačního vedení ve prospěch firmy AVONET, s.r.o., Krátká 219, 763 26 Luhačovice za jednorázovou úhradu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

Usnesení 235/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje ke zveřejnění záměr města nabýt do vlastnictví koupí pozemky v k. ú. Polichno:

- parc. č. 887/23 o výměře cca 155 m2

- parc. č. 609/2 o výměře cca 1 995 m2

- parc. č. 609/1 o výměře cca 35 m2

- parc. č. 612 o výměře cca 1 050 m2

- parc. č. 591 o výměře cca 550 m2

- parc. č. 588 o výměře cca 360 m2

- parc. č. 587 o výměře cca 55 m2

- parc. č. 586 o výměře cca 715 m2

- parc. č. 585 o výměře cca 1 675 m2

- parc. č. 673/1 o výměře cca 960 m2

a pozemek v k. ú. Újezdec u Luhačovic parc. č. 397/2 o výměře cca 85 m2.

Usnesení 236/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní správy ve věcech pozemních komunikací s obcí Biskupice.

Usnesení 237/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje použití znaku města Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje k publikování v katalogu stanic profesionálních hasičů HZS ČR.

Usnesení 238/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje použití znaku města oddílem kuželek TJ Sokol Luhačovice v souvislosti s účastí družstva na mezinárodní kuželkářské soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací a Slovenským kuželkářským svazem.

Usnesení 239/R14/2016

Rada města Luhačovice schvaluje účast místostarosty města Radomila Kopa a členky Zastupitelstva města Luhačovice Mgr. Luďky Mejzlíkové na Topoľčianských hodech, pořádaných partnerským městem Topoľčany v termínu 12.08.-15.08.2016.