Články

Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje města na období 2014 - 2022

1. 7. 2014 -

Zastupitelstvo města Luhačovice na svém jednání dne 26.06.2014 schválilo strategický dokument s názvem Program rozvoje města Luhačovice na období 2014 – 2022.

 

Jedná se o základní plánovací dokument a nástroj řízení rozvoje města, zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Město do této doby nemělo takovouto komplexní rozvojovou koncepci k dispozici, v září 2013 proto zastupitelstvo města rozhodlo o jejím zpracování. Důležitost Programu rozvoje města spočívá především v potřebě praktického podkladu pro realizaci rozvojových aktivit, dokument zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační podporu a šanci úspěšně čerpat finanční prostředky z domácích zdrojů i z fondů Evropské unie, slouží jako relevantní podklad pro rozhodování městského zastupitelstva ve významných rozvojových otázkách.

 

Tvorba dokumentu probíhala od září 2013 do června 2014 spoluprací realizačního týmu, pracovní skupiny, zaměstnanců městského úřadu, ředitelů příspěvkových organizací, s metodickou podporou Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru strategického rozvoje, s využitím metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Celé znění Programu rozvoje města Luhačovice 2014–2022 včetně předpokládaného harmonogramu realizace rozvojových aktivit a vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2013 naleznete na webových stránkách města Luhačovice (www.mesto.luhacovice.cz) v sekci Dokumenty města.