Články

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 05.06.2013

12. 6. 2013 -

Zprávy z 10. schůze Rady města Luhačovice konané 05.06.2013

RML schválila rozpočtové opatření č. 4.

RML doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5.

RML schválila Směrnici o odpisování dlouhodobého majetku Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace dle ČÚS č. 708 ve znění RM 10/2013 přílohy č. 1.

RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 498/5 o výměře cca 100 m2 k. ú. Luhačovice na dobu neurčitou za cenu 100 Kč/rok.

RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 498/5 o výměře cca 275 m2 a části pozemku parc. č. 498/6 o výměře cca 290 m2 k. ú. Luhačovice se Společenstvím vlastníků jednotek domu A. Slavíčka 807na dobu neurčitou za cenu 200 Kč/rok.

RML schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2194/6  o výměře 25 m2 k. ú. Řetechov za účelem vybudování mobilního venkovního posezení (zahrádky) před Hospůdkou u Dubového stolu na dobu neurčitou za cenu 3.000 Kč/rok.

RML schválila umístění sídla firmy MEDICASE s. r. o. na adrese Masarykova 315, Luhačovice a uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2007, předmětem kterého bude změna jednatele a sídla společnosti MEDICASE s. r. o.

RML schválila pořádání závodu horských kol na pozemcích města parc. č. 2078/3, 2431/4, 2079/10, 2077/1 a 2077/6 k. ú. Luhačovice 16.06.2013.

RML schválila zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 298 o celkové výměře 260 m2 a suterén a přilehlé plochy k objektu na pozemku parc. č. 363/1 na dobu určitou 15 letza účelem provozování prodejny a servisu jízdních kol.

RML schválila uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 15.09.2004 na užívání bytu o 2 pokojích, kuchyni a příslušenství v přízemí domu č. p. 864, ul. Družstevní v Luhačovicích na dobu určitou do 30.06.2014.

RML schválila zaslání výzvy na podání nabídky na zakázku „Úspory energie ZŠ Luhačovice 2, Školní 811“v rámci otevřeného podlimitního řízení firmám:

FILMONT, s. r. o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

SANIZO, spol. s r. o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod

TZ THERM s. r. o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, Louky

ZEVOS a. s., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště      

3V&H, s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod                                  

RML schválila přechod nájemní smlouvy na užívání bytu v domě č. p. 1 Polichno na základě § 708 Občanského zákoníku.

RML doporučila zastupitelstvu města schválit zrušení usnesení č. 54/Z3/2010 z 24.06.2010.

RML doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o partnerství mezi městem Luhačovice a Zlínským krajem k projektu „KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“.

RML schválila zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 2441/6 k. ú. Luhačovice o výměře 39 m².

RML zrušila usnesení č. 10/R2/2012 z 26.01.2012.

RML schválila s účinností na veřejném pohřebišti v Luhačovicích a v souladu s Cenovým výměrem Ministerstva financí č. 01/2012 takto:

Cena za pronájem   hrobového místa a služby s tím spojené

 

rozměr

nájem

v Kč/1 rok

služby

v Kč /1 rok

hrobové   místo

1 m2 

25

150

Cena za pronájem   místa v urnovém háji a služby s tím spojené

 

rozměr

nájem

v Kč/1 rok

služby

v Kč /1 rok

urnové   místo

1   m2

25

150

Ceny za nájem hrobových míst  užívaných na základě smluv uzavřených do 30.06.2013 zůstávají  v původní výši  do uplynutí doby v těchto smlouvách uvedených.

RML schválila přijetí finančního účelového daru ve výši 50.000 Kč pro Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace od Lesů České republiky, s. p. na základě darovací smlouvy č. 6/2013 z 21.05.2013 na podporu zajištění kombinovaných tréninků mládeže a mimoškolní sportovní činnost mládeže.